รายชื่อนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2548
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล คณะ สาขา
1 48110031 นางสาว ชลดา อนทะเสน 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1101147 : จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
2 48111731 นางสาว รัชดาภรณ์ เจริญสุข 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1101147 : จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
3 48110785 นางสาว แสงรัตน์ ไชยคำ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1101147 : จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
4 48110767 นางสาว อลิษา อัญทเกตุ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1101147 : จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
5 48110747 นางสาว ฤทัยนุช ไขกะวิง 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1101147 : จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
6 48110725 นางสาว สายรุ้ง คำมงคล 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1101147 : จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
7 48110701 นาย ศักดิ์ชาญ มณีสุวรรณ์ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1101147 : จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
8 48110026 นางสาว จุติมา โกดสระน้อย 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1101147 : จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
9 48110806 นางสาว อริสา แก้วชนะ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1101147 : จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
10 48110057 นางสาว ผาณิต พรมเกตุ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1101147 : จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
11 48110071 นางสาว รัช®าภรณ์ สิทธสิงห์ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1101147 : จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
12 48110086 นางสาว วรวรรณ มั่งประยูร 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1101147 : จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
13 48110013 นาย ไชยา พรมโส 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1101147 : จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
14 48111713 นางสาว วรรณรัตน์ จัตุกูล 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1101147 : จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
15 48111726 นางสาว ©ัตรแก้ว วังเวียง 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1101147 : จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
16 48110699 นางสาว วชิราภรณ์ ดอนแส 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1101147 : จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
17 48110875 นางสาว วลัยพร ขันสอาด 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1101147 : จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
18 48110682 นางสาว จุไรรัตน์ แสนบัว 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1101147 : จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
19 48110712 นางสาว รัตนา ทิสารัมย์ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1101147 : จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
20 48110730 นางสาว กิติยา นนทะการ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1101147 : จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
21 48110756 นางสาว โศรยา แตงจันทึก 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1101147 : จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
22 48110770 นางสาว ชลิดา ชื่นชม 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1101147 : จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
23 48110897 นางสาว ภัทรษินี กนกวรรณากร 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1101147 : จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
24 48110880 นางสาว อุไร ชาญจิตร 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1101147 : จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
25 48110068 นางสาว พันธิวาห์ หลอดคำ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1101147 : จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
26 48110862 นางสาว อินทิรา โมหา 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1101147 : จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
27 48110851 นาย เอกชัย เดิมปินุ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1101147 : จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
28 48110842 นางสาว รพีพร ©ายาวรรณ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1101147 : จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
29 48110835 นางสาว ศุภวรรณ วลัยศรี 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1101147 : จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
30 48110820 นางสาว วรรณภา สายมาตย์ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1101147 : จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
31 48110817 นางสาว เพ็ญประภา วงษา 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1101147 : จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
32 48110792 นางสาว ศิริญภรณ์ เจริญสุข 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1101147 : จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
33 48110048 นางสาว ณัฐริกา พรมสุข 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1101147 : จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
34 48110093 นาย นรินทร์ศักดิ์ ชนแดง 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1102147 : เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
35 48111069 นางสาว มัลลิกา พวงพันธ์ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1102147 : เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
36 48111058 นาย เชาวลิต เสาเวียง 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1102147 : เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
37 48110969 นาย จำเนียร พุฒพันธ์ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1102147 : เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
38 48110949 นางสาว เรวดี ซาระ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1102147 : เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
39 48110927 นางสาว เบญจวรรณ มิ่งขวัญ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1102147 : เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
40 48110914 นางสาว นันทิยา บุญบำรุง 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1102147 : เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
41 48110187 นางสาว ศรีสุดา ปาทามา 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1102147 : เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
42 48110677 นาย ณัฐดนัย เย็นใจ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1102147 : เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
43 48111094 นาย วุฒิชัย กมล 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1102147 : เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
44 48110103 นาย นาวี ฝางคำ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1102147 : เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
45 48110114 นางสาว วรพงษ์ บัวเงิน 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1102147 : เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
46 48110127 นางสาว อธิตยา อารีย์ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1102147 : เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
47 48110132 นางสาว อรุสรางค์ โสภิพันธ์ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1102147 : เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
48 48110149 นางสาว อัจ©รา ขุณาพรหม 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1102147 : เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
49 48110158 นางสาว อุมาพร สิทธิศักดิ์ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1102147 : เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
50 48110169 นางสาว ทศพล แสวงผล 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1102147 : เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
51 48110172 นางสาว ปาริชาต ภิรมจิตรผ่อง 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1102147 : เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
52 48110903 นางสาว พิราวัลย์ น้อยชมภู 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1102147 : เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
53 48111173 นางสาว ลำดวน เส้นเกษ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1102147 : เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
54 48110664 นางสาว จารุกร ศรีประดิษฐ์ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1102147 : เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
55 48110653 นางสาว คณิตา ศรีวงษา 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1102147 : เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
56 48111049 นางสาว วรลักษณ์ โอชารส 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1102147 : เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
57 48111032 นาย ภัควัฒน์ อินทรวงษ์โชติ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1102147 : เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
58 48111027 นางสาว จุฬาลักษณ์ อรรคบุตร 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1102147 : เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
59 48111014 นางสาว เยาวรัตน์ สุระโคตร 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1102147 : เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
60 48111003 นางสาว ภาวิณี พงษ์วัน 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1102147 : เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
61 48110994 นางสาว ยุวากร เสนศรี 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1102147 : เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
62 48111072 นางสาว ณิชา สิทธิรัตน์ ณ นครพนม 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1102147 : เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
63 48110972 นาย พงศธร กองแก้ว 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1102147 : เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
64 48111087 นางสาว รินขวัญ แก้วอุ่นเรือน 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1102147 : เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
65 48111160 นางสาว ทัศนีย์ รุ่งเรือง 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1102147 : เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
66 48111159 นางสาว วาสนา จารีรักษ์ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1102147 : เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
67 48111140 นางสาว ยุพิน พันสาย 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1102147 : เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
68 48111133 นางสาว จิราพร รินลิโก 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1102147 : เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
69 48111128 นางสาว วีนัส โพธิ์ศิริ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1102147 : เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
70 48111115 นางสาว รสสุคนธ์ ขามกุล 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1102147 : เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
71 48111104 นาย พีรพัชร์ ชาญณรงศ์ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1102147 : เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
72 48110932 นางสาว พันทิพา กล้าหาญ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1102147 : เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
73 48110987 นาย วีระชัย จำปาเต็ม 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1102147 : เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
74 48110958 นางสาว ช®าพร โคตรพรม 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1102147 : เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
75 48110297 นางสาว จรัญญา บัวใหญ่ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
76 48110536 นางสาว อัชรียา ศรีโสคำ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
77 48110356 นางสาว ดวงพร อ่อนนงาม 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
78 48110347 นาย ฐิติพันธ์ โสภากัณต์ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
79 48110330 นาย ชินวร นวลเพรช 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
80 48110325 นาย ©ัตรชัย เพชรรัช 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
81 48110370 นางสาว นวลละออง สระแก้ว 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
82 48110301 นางสาว จันสี สูงยิ่ง 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
83 48110385 นางสาว นิยดา ชาวนา 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
84 48110280 นางสาว ไพรวรรณ อินทมาตร 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
85 48110275 นางสาว โชติรัตน์ สร้อยสน 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
86 48110262 นาย โชคชัย ยาพันธ์ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
87 48110251 นาย โกศล วันนา 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
88 48110242 นาย เอกลักษณ์ อุ้มดีไว 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
89 48110312 นางสาว จารุณี ลนุไชยภา 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
90 48110453 นาย ศักชัย ต้นโพธิ์ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
91 48110521 นางสาว วัชรีญา ไชยราช 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
92 48110518 นางสาว บัววัน สำราญ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
93 48110507 นางสาว สุลีรัตน์ อินทพันธ์ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
94 48110499 นางสาว สรินธร วารินทร์ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
95 48110482 นาย สนธยา ช่วยญาติ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
96 48110367 นางสาว ธิดาพร สวยสอาด 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
97 48110464 นางสาว ศิริพร อินทรีย์ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
98 48110217 นาย เริงฤทธิ์ โสดามรรค 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
99 48110444 นาย วุฒิชัย วงศ์ณะรัตน์ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
100 48110437 นางสาว ปัถยานี พิมพ์พนา 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
101 48110422 นาย ประสงค์ เขื้อนไธสง 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
102 48110419 นางสาว ประภาพร ประชุมแดง 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
103 48110408 นาย ปฐมภัทร ชื่นนิรันดร์ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
104 48110392 นางสาว นิลุขล ผลันอากาศ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
105 48110477 นาย ศิวาวุธ วันนา 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
106 48111368 นางสาว อุมาพร บุญประจำ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
107 48110235 นาย เอกลักษณ์ แก้วกิ่ง 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
108 48111302 นาย ศราวุธ โกกะบูรณ์ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
109 48111313 นางสาว ศรีวิไล มีวงษ์ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
110 48111326 นางสาว อรพันธ์ แก้วลอย 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
111 48111331 นางสาว ยุวดี โพธิ์งาม 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
112 48111454 นางสาว สุริวรรณ โลทัง 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
113 48111357 นาย พรทวี ท้าวแก้ว 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
114 48111445 นางสาว ราตรี ธรรมราช 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
115 48111371 นางสาว สุภาภรณ์ เอกกุล 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
116 48111386 นางสาว ดาวรรณ บุตทศ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
117 48111188 นางสาว ศรีพนา สัตราศรี 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
118 48111195 นางสาว อัญชลี มะโนขันธุ์ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
119 48111207 นางสาว นิลวรรณ โชติ©ันท์ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
120 48111218 นางสาว รพีพรรณ วงษาเทียม 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
121 48111348 นางสาว รุ่งนภา เกิดกล้า 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
122 48111281 นางสาว เพลินพิศ คุณธรรม 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
123 48111221 นาย อาทิตย์ แสงฤทธิ์ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
124 48110206 นาย เดชา พุทธรักษา 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
125 48110194 นางสาว เกษร สัตย์ธรรม 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
126 48111236 นางสาว เพ็ญศิริ นนทะสี 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
127 48111252 นาย วัชรินทร์ ซอมขุนทด 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
128 48111465 นางสาว วาสนา สงสอาด 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
129 48111276 นาย วัชระพงศ์ บ่าพิมาย 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
130 48110220 นาย เอกราช พลยง 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
131 48111298 นาย โยธิน ป้องเพชร 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
132 48111393 นางสาว ยุทธนา จันทะโสม 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
133 48111409 นาย สมคิด แสงกล้า 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
134 48111410 นางสาว กันยา พรมกุล 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
135 48111423 นางสาว สิริพร ต้นโนนเชียง 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
136 48111438 นางสาว นิตยา แก้วอุดร 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
137 48111263 นางสาว ลัดดาวรรณ มณีรัตน์ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
138 48111243 นางสาว อำภา ศรีสวัสดิ์ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1103147 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
139 48111478 นางสาว บุษกร ทองบิดา 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1104147 : วิทยาการคอมพิวเตอร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
140 48111544 นาย อธิคม เวียงสมุทร์ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1104147 : วิทยาการคอมพิวเตอร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
141 48111690 นาย ศราวุธ พานแก้ว 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1104147 : วิทยาการคอมพิวเตอร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
142 48111702 นางสาว ศิรินันท์ วงกลม 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1104147 : วิทยาการคอมพิวเตอร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
143 48111577 นาย พงศธร อิสาน 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1104147 : วิทยาการคอมพิวเตอร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
144 48111582 นาย คมสัน ช่วยสุข 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1104147 : วิทยาการคอมพิวเตอร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
145 48111564 นาย มานพ ประนม 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1104147 : วิทยาการคอมพิวเตอร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
146 48111599 นาย สมภพ ประดับสุข 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1104147 : วิทยาการคอมพิวเตอร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
147 48111678 นาย อดิสรณ์ สอนบุตร 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1104147 : วิทยาการคอมพิวเตอร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
148 48111610 นาย นิติกร บรรเทา 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1104147 : วิทยาการคอมพิวเตอร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
149 48111665 นาย รัตกุล กุลวงศ์ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1104147 : วิทยาการคอมพิวเตอร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
150 48111483 นาย หิรัญ แสงห้าว 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1104147 : วิทยาการคอมพิวเตอร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
151 48111490 นาย อธิป ถิ่นไทย 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1104147 : วิทยาการคอมพิวเตอร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
152 48111508 นางสาว เนตรชนก ไชยฮะนิจ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1104147 : วิทยาการคอมพิวเตอร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
153 48111519 นางสาว จินตนา สุวรรณพันธ์ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1104147 : วิทยาการคอมพิวเตอร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
154 48111522 นางสาว ปณิตา สนิท 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1104147 : วิทยาการคอมพิวเตอร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
155 48111537 นาย ศักดิ์สกล ศรีวะโสภา 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1104147 : วิทยาการคอมพิวเตอร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
156 48111553 นางสาว อบมา ศรีธีรานนท์ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1104147 : วิทยาการคอมพิวเตอร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
157 48111609 นาย โชติวัฒน์ คงสุจริตธรรม 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1104147 : วิทยาการคอมพิวเตอร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
158 48110644 นาย ยุทธชัย ทันจิตร์ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1104147 : วิทยาการคอมพิวเตอร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
159 48110543 นาย เอกพงศ์ พรหมภา 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1104147 : วิทยาการคอมพิวเตอร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
160 48110552 นาย ชัยวิทย์ จรัญญากรณ์ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1104147 : วิทยาการคอมพิวเตอร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
161 48110563 นาย บุญจันทร์ ชุนรัมย์ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1104147 : วิทยาการคอมพิวเตอร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
162 48110576 นาย ประมุข วิชิต 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1104147 : วิทยาการคอมพิวเตอร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
163 48110581 นาย ปิยนันท์ โทนัน 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1104147 : วิทยาการคอมพิวเตอร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
164 48110598 นางสาว ปิยะดา ปิยะมาตย์ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1104147 : วิทยาการคอมพิวเตอร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
165 48110608 นางสาว วรัญญา อิ่มสมบัติ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1104147 : วิทยาการคอมพิวเตอร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
166 48110619 นาย วัชรากร ศิริพานิช 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1104147 : วิทยาการคอมพิวเตอร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
167 48111683 นาย วัชรินทร์ สังข์เพ็ชรรัตน์ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1104147 : วิทยาการคอมพิวเตอร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
168 48110637 นางสาว อัจ©รา คำเลิศ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1104147 : วิทยาการคอมพิวเตอร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
169 48111748 นางสาว ดวงทิพย์ นามเตียน 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1104147 : วิทยาการคอมพิวเตอร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
170 48111623 นาย เชาวพิชญ์ จันทร์เพ็ง 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1104147 : วิทยาการคอมพิวเตอร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
171 48111638 นางสาว ประพิมจันทร์ รากวงศ์ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1104147 : วิทยาการคอมพิวเตอร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
172 48111645 นาย คฑาวุธ หลินหะตระกูล 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1104147 : วิทยาการคอมพิวเตอร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
173 48111654 นางสาว พรรษวรรณ บุณยรัตพันธุ์ 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1104147 : วิทยาการคอมพิวเตอร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
174 48110622 นางสาว สุพิชญา ประสารศรี 11: คณะวิทยาศาสตร์ 1104147 : วิทยาการคอมพิวเตอร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
175 48120197 นาย ประเมศร์ ดีเลข 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
176 48120539 นาย อานนท์ เสมียนชัย 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
177 48120546 นาย อุทัย โหมสันเทียะ 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
178 48120106 นาย ณัฐสิทธิ์ ชัยภูมิ 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
179 48120555 นางสาว อุบลวรรณ สภาพสาร 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
180 48120223 นางสาว พิกุล มะวงค์สูน 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
181 48120425 นาย วุฒิพงษ์ วังอาจ 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
182 48120412 นาย วุฒินันท์ สาระพันธ์ 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
183 48120401 นาย วีรชัย พวงพันธ์ 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
184 48120162 นางสาว น้ำฝน สำนักนิตย์ 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
185 48120175 นาย นิธิชนม์ เสวตร 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
186 48120180 นางสาว ปทุมวรรณ ©ายผา 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
187 48120210 นาย พรศักดิ์ คณะศรี 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
188 48120524 นางสาว อนุสรา ชมวงศ์ 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
189 48120117 นาย ทองใบ ทองแจ่ม 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
190 48120016 นาย เกรียงไกร พรหมจรรย์ 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
191 48120151 นาย สุรเชษฐ์ ใจแก้ว 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
192 48120142 นาย ปิยะณัฐ สุภาษร 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
193 48120135 นาย ธีระชัย ศรีสาคร 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
194 48120395 นาย วิษณุ จันทร์สด 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
195 48120120 นางสาว ธนาพร เจริญผล 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
196 48120209 นาย ประเสริฐ โหมดนอก 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
197 48120333 นางสาว ฤทัยรัตน์ อรรคบุตร 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
198 48120050 นางสาว จันทิมา บุญโชติ 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
199 48120041 นาย ครรชิต คงสำราญ 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
200 48120034 นาย กิตติพันธ์ พลอาวุธ 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
201 48120029 นาย เอกราช ช่วยวงศ์ญาติ 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
202 48120511 นาย อดิศร ปัจจัยโค 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
203 48120304 นาย รั®กร จันทร์รองศรี 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
204 48120283 นางสาว มิ่งขวัญ มุระดา 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
205 48120328 นางสาว รัตยา ปิดพูล 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
206 48120290 นาย ยงยุทธ งามแสง 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
207 48120340 นาย วรวุฒิ ภูหวดน้อย 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
208 48120359 นาย วสันต์ ราสูงเนิน 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
209 48120360 นาย วัชรชัย เวชกามา 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
210 48120373 นาย วาทิศ ศิวิไลซ์ 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
211 48120728 นางสาว ผกาพันธุ์ ละมัย 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
212 48120388 นางสาว วิลาวัลย์ สมุลพจน์ 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
213 48120733 นางสาว อรนิตย์ ทวีขจรวงศ์ 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
214 48120096 นางสาว ณัฐยา ศรีวันทึก 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
215 48120456 นางสาว ศิริวรรณ อนันตภักดิ์ 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
216 48120492 นางสาว สุพิศ แสง©าย 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
217 48120485 นางสาว สุพรรณี แพนแก้ว 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
218 48120315 นางสาว รัตนาภรณ์ คำผม 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
219 48120278 นาย ภูวดล แก่นวงศา 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
220 48120238 นาย พิชิต โพธิ์พัฒน์ 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
221 48120500 นางสาว สุภาวดี กิจไธสง 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
222 48120467 นาย ศุทพนา พันธ์แก่น 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
223 48120447 นางสาว ศิริญญา หงษ์อินทร 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
224 48120089 นาย ณัฐพงษ์ ชมแก้ว 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
225 48120430 นาย ศาสวัต พงษ์กิ่ง 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
226 48120074 นาย ณั®วุฒิ มัททวีวงศ์ 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
227 48120061 นาย ฐิตินันท์ สุพรรณนนท์ 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
228 48120245 นางสาว พินยา อาจหาญ 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
229 48120254 นางสาว พิสมัย กิ่งวรรณ 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
230 48120265 นาย ภูมิ โคกขุนทด 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
231 48120470 นาย สันทัด พัฒอำพันธ์ 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1200100 : ไม่มีสาขา
232 48120667 นางสาว ศรินทรารัศมี เจริญศักดิ์ 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1204100 : ประมง
233 48120584 นาย จิรา อินพานิช 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1204100 : ประมง
234 48120591 นาย ชลธิชา ทิพย์เสนา 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1204100 : ประมง
235 48120601 นางสาว ชาญชัย สุดดี 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1204100 : ประมง
236 48120612 นางสาว ธงชัย เหมแดง 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1204100 : ประมง
237 48120579 นาย จักรพันธ์ โภคนิภา 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1204100 : ประมง
238 48120625 นาย ธนิน อำมะ 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1204100 : ประมง
239 48120566 นางสาว กฤตพร ส่องแสง 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1204100 : ประมง
240 48120692 นาย อดิศร บุญกลาง 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1204100 : ประมง
241 48120670 นาย ศุภศาสตร์ เยาวกรณ์ 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1204100 : ประมง
242 48120656 นาย ศรันยู สิงหเสนา 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1204100 : ประมง
243 48120647 นาย วุฒิกร งอกเข้านก 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1204100 : ประมง
244 48120630 นาย วีระศักดิ์ วงษ์ขันธ์ 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1204100 : ประมง
245 48120685 นาย สุพัฒน์ จุลผักแว่น 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1204100 : ประมง
246 48120704 นางสาว บุญพา ลี้ตี๋ 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1205100 : เทคโนโลยีการอาหาร
247 48120715 นางสาว อัญชลี ทุมมากรณ์ 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1205100 : เทคโนโลยีการอาหาร
248 48120740 นางสาว บุญศิริ อำไพ 12: คณะเกษตรศาสตร์ 1205100 : เทคโนโลยีการอาหาร
249 48130738 นาย อนุพงษ์ สหจิตตา 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
250 48130888 นาย วรากร นนทสิน 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
251 48130873 นาย ภาคภูมิ ขันรักษา 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
252 48130860 นาย ธิติวัฒน์ จันดาคูณ 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
253 48130859 นาย ณัฐพล หมู่หาญ 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
254 48130840 นาย ณัฏฐ์ จัยวัฒน์ 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
255 48130833 นาย จักราวุธ จันทรแสง 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
256 48130828 นาย อภิชาติ อ่อนมณี 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
257 48130815 นาย วัลลภ สุพรรณพงศ์ 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
258 48130804 นาย จรุงรัตน์ พันธุ์สุวรรณ 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
259 48130783 นาย เอกวิทย์ สารีพันธ์ 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
260 48130406 นาย หนาว อ่อนวาที 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
261 48130765 นาย ประกาศิต สุวรรณชัยรบ 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
262 48130895 นาย ศรายุทธ พิมพ์สวัสดิ์ 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
263 48130745 นาย นิทธิภูมิ ควรสุข 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
264 48130617 นาย นันทวัชร์ แสนโสม 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
265 48130723 นางสาว เอื้องฟ้า บัวชุม 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
266 48130710 นาย วิญญู รังษี 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
267 48130709 นาย วิทวัส ไชยะเดชะ 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
268 48130697 นาย สุรจิต แสนทวีสุข 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
269 48130680 นาย สุนทร มุ่งหมาย 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
270 48130675 นาย เ©ลิมพงษ์ โคชารี 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
271 48130662 นาย เอกลักษณ์ จันทะบุดศรี 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
272 48130651 นางสาว รวีวรรณ รัตนเดช 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
273 48130642 นาย พูนธนะ ศรีสระคู 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
274 48130635 นาย วิโรจน์ ภูมิลา 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
275 48130620 นาย กิ่งไผ่ พรมบาง 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
276 48130778 นาย วัชรินทร์ บุญทรัพย์ 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
277 48130754 นาย อำนาจ ปานทอง 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
278 48130435 นาย อลงกรณ์ ปูพบูล 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
279 48130259 นางสาว พัชรีพรรณ คันศร 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
280 48130167 นาย ธนากร จันลาภา 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
281 48130170 นาย ธุทธ ทองสุทธิ์ 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
282 48130011 นาย เกรียงศักดิ์ เฮงสิริโรจน์ 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
283 48130912 นางสาว ทัศนี สิมพรักษ์ 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
284 48130147 นาย ทศพล เสนาน้อย 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
285 48130442 นาย อาทิวราห์ ดำรงชัย 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
286 48130130 นาย ณัฐวุฒิ มุมทอง 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
287 48130417 นาย อกนิษฐ ตับติเจริญกิจ 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
288 48130390 นาย สินธยา มหาอุป 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
289 48130383 นาย สมชัย เพ็ชรแสง 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
290 48130378 นาย ศุภนิจ หนูจันทร์ 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
291 48130365 นาย ศิริวัฒน์ ไกรขุนทศ 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
292 48130354 นาย วีรชาติ เวชกามา 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
293 48130790 นาย เนติพงษ์ ปณะราช 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
294 48130323 นาย วรจักร คลังนอก 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
295 48130451 นาย อิสระพงษ์ ศรีพลาย 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
296 48130260 นาย พัทธดนย์ ชนะสิมมา 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
297 48130273 นาย ยุทธจักร ตอนเหนือ 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
298 48130288 นาย ยุรนันท์ บุญดี 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
299 48130295 นาย รวิวัฒน์ สีสมบา 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
300 48130156 นาย ธเนศ แก้วอมตวงศ์ 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
301 48130310 นางสาว รัตนาภรณ์ บานชน 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
302 48130420 นาย อภิวัฒน์ ภาวะ 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
303 48130338 นาย วรวุฒิ บุระดา 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
304 48130345 นาย วัชระ ราชาเจริญ 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
305 48130091 นาย จักรพงษ์ สมสาร์ 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
306 48130101 นาย ชัชวาล พันธ์ศรี 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
307 48130112 นาย ณั®ปกรณ์ พรหมหล้า 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
308 48130125 นาย ณัฐพล ศิริสวัสดิ์ 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
309 48130309 นาย รัฐศาสตร์ วรรณศรี 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
310 48130079 นาย กิตติศักดิ์ สัตพันธิ์ 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
311 48130516 นางสาว นันธิดา วงค์อุดดี 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
312 48130055 นางสาว กนกวรรณ สิงหะ 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
313 48130066 นาย กรกฏ ปะราชิโก 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
314 48130901 นาย นิคม ดวงคำสมเพ็ชร 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
315 48130606 นาย ปีใหม่ สุโพธิ์คำ 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
316 48130596 นาย ณัฐ ตันติบุตร 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
317 48130589 นาย สุเมธ สุดปะมา 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
318 48130574 นางสาว สกุลรักษ์ ปักกาเวสา 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
319 48130240 นางสาว พัชราภรณ์ หรินทรสุทธิ 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
320 48130561 นาย โสภณ ก้อนจันทร์ 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
321 48130550 นาย เมธา ปาปะไพ 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
322 48130084 นาย คุณนิธิ ด้วงผึ้ง 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
323 48130046 นาย เอกชัย เจริญไชย 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
324 48130534 นาย ศิวัสว์ พรหมปลัด 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
325 48130480 นาย ศัสตรศาสตร์ เปานาเรียง 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
326 48130233 นาย พัชรพล บุญสุข 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
327 48130228 นาย พงษ์พันธ์ ภูวิโคตร 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
328 48130215 นาย ปิยะพงษ์ แสงมณี 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
329 48130204 นาย ปฏิวัติ คำสนาม 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
330 48130192 นาย นิติกร แก้วเนตร 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
331 48130185 นาย ธวัชชัย โคตรสมบัติ 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
332 48130541 นาย หิรัญ มีปัญญา 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
333 48130497 นาย เชิงชาญ ชุมอภัย 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
334 48130529 นาย เชาวลิต ลี้พล 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
335 48130475 นาย อภิชิต ขันโอฬาร 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
336 48130462 นาย ยุทธนา แก้วคูณ 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
337 48130024 นาย เจษฏา ประกอบแสง 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
338 48130039 นางสาว เยาวลักษณ์ บุญตา 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
339 48130505 นาย นิกร จิตวิขาม 13: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1300100 : ไม่แยกสาขาวิชา
340 48140018 นางสาว แคทรียา บำรุงแจ่ม 14: คณะศิลปศาสตร์ 1404100 : ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
341 48140081 นางสาว สุทธิดา จารุแพทย์ 14: คณะศิลปศาสตร์ 1404100 : ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
342 48140063 นางสาว ปรีดินัทธิ์ อัครพัฒน์ 14: คณะศิลปศาสตร์ 1404100 : ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
343 48140021 นางสาว จีระภา จิกชาตรี 14: คณะศิลปศาสตร์ 1404100 : ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
344 48140119 นางสาว ดารินทร์ นิลพงษ์ 14: คณะศิลปศาสตร์ 1404100 : ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
345 48141110 นางสาว สุคนธนา ชื่นนิรันด์ 14: คณะศิลปศาสตร์ 1404100 : ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
346 48140036 นางสาว ชนินทรา ผ่องแผ้ว 14: คณะศิลปศาสตร์ 1404100 : ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
347 48140043 นาย ชวินทร์ ศรีสวัสดิ์ 14: คณะศิลปศาสตร์ 1404100 : ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
348 48140052 นางสาว ณัฐวรา สุหงษา 14: คณะศิลปศาสตร์ 1404100 : ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
349 48140098 นางสาว สุพรรณรัตน์ มนต์วิเศษ 14: คณะศิลปศาสตร์ 1404100 : ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
350 48140108 นางสาว เมตตา ทลินหะตระกูล 14: คณะศิลปศาสตร์ 1404100 : ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
351 48140137 นางสาว พัชรี งามประจบ 14: คณะศิลปศาสตร์ 1404100 : ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
352 48140153 นาย ภัทระ พิมพ์ชัย 14: คณะศิลปศาสตร์ 1404100 : ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
353 48140164 นาย มติปพนธ์ บุญน้อม 14: คณะศิลปศาสตร์ 1404100 : ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
354 48140177 นางสาว วรินทร อิ้งสำราญ 14: คณะศิลปศาสตร์ 1404100 : ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
355 48140122 นางสาว ทรรศนีย์ โมรา 14: คณะศิลปศาสตร์ 1404100 : ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
356 48140182 นางสาว ศิริรัตน์ อรุณพงษ์ 14: คณะศิลปศาสตร์ 1404100 : ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
357 48140199 นางสาว อาทิตยา สุขสมาน 14: คณะศิลปศาสตร์ 1404100 : ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
358 48140144 นางสาว พิชญดา เรืองสา 14: คณะศิลปศาสตร์ 1404100 : ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
359 48140076 นางสาว ลำไพ ศรีสวัสดิ์ 14: คณะศิลปศาสตร์ 1404100 : ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
360 48141123 นางสาว กรรณิการ์ สร้อยสำรี 14: คณะศิลปศาสตร์ 1407100 : การท่องเที่ยว
361 48140256 นางสาว อัญชลี เชิญกลาง 14: คณะศิลปศาสตร์ 1407100 : การท่องเที่ยว
362 48140201 นาย กิตติภูมิ มาลัย 14: คณะศิลปศาสตร์ 1407100 : การท่องเที่ยว
363 48140225 นางสาว วันทนี บุญปล้อง 14: คณะศิลปศาสตร์ 1407100 : การท่องเที่ยว
364 48140230 นาย วุฒิชัย ธรรมวรีย์ 14: คณะศิลปศาสตร์ 1407100 : การท่องเที่ยว
365 48140247 นางสาว สุชาดา กองพันธ์ 14: คณะศิลปศาสตร์ 1407100 : การท่องเที่ยว
366 48140212 นางสาว ฐิตินา® ดาลาด 14: คณะศิลปศาสตร์ 1407100 : การท่องเที่ยว
367 48140953 นางสาว ปัทมา นามเขตต์ 14: คณะศิลปศาสตร์ 1407100 : การท่องเที่ยว
368 48140977 นางสาว วทันยา บุญไพโรจน์ 14: คณะศิลปศาสตร์ 1407100 : การท่องเที่ยว
369 48140964 นางสาว อัญชลี บุญเ©ลียว 14: คณะศิลปศาสตร์ 1407100 : การท่องเที่ยว
370 48140944 นางสาว อรอุมา แสนแก้ว 14: คณะศิลปศาสตร์ 1407100 : การท่องเที่ยว
371 48140937 นางสาว อุษา ไกรสุข 14: คณะศิลปศาสตร์ 1407100 : การท่องเที่ยว
372 48140397 นางสาว อาทิตยา ดัชถุยาวัตร 14: คณะศิลปศาสตร์ 1411148 : ภาษาไทยและการสื่อสาร
373 48140335 นางสาว วันทนีย์ วันนา 14: คณะศิลปศาสตร์ 1411148 : ภาษาไทยและการสื่อสาร
374 48140292 นางสาว ธิดารัตน์ ป้องกัน 14: คณะศิลปศาสตร์ 1411148 : ภาษาไทยและการสื่อสาร
375 48140285 นาย จักราวุธ บุษดี 14: คณะศิลปศาสตร์ 1411148 : ภาษาไทยและการสื่อสาร
376 48140270 นางสาว กรรณิการ์ นิลวดี 14: คณะศิลปศาสตร์ 1411148 : ภาษาไทยและการสื่อสาร
377 48140267 นาย แมนนิมิตร โพธิ์หล่าม 14: คณะศิลปศาสตร์ 1411148 : ภาษาไทยและการสื่อสาร
378 48140375 นางสาว อนุธิดา ผลพูน 14: คณะศิลปศาสตร์ 1411148 : ภาษาไทยและการสื่อสาร
379 48140414 นางสาว ณัฐกานต์ ปัดภัย 14: คณะศิลปศาสตร์ 1411148 : ภาษาไทยและการสื่อสาร
380 48141138 นางสาว ยุภาภรณ์ พรหมมา 14: คณะศิลปศาสตร์ 1411148 : ภาษาไทยและการสื่อสาร
381 48140362 นางสาว ศุภรางค์ แสงหิรัญ 14: คณะศิลปศาสตร์ 1411148 : ภาษาไทยและการสื่อสาร
382 48140351 นาย ศรายุ ขันธวัฒน์ 14: คณะศิลปศาสตร์ 1411148 : ภาษาไทยและการสื่อสาร
383 48140306 นาย นัฐกร วงศ์กรกิจกุล 14: คณะศิลปศาสตร์ 1411148 : ภาษาไทยและการสื่อสาร
384 48140317 นางสาว มณีกร ภาชี 14: คณะศิลปศาสตร์ 1411148 : ภาษาไทยและการสื่อสาร
385 48140320 นาย ยรรยง แสนบัณฑิต 14: คณะศิลปศาสตร์ 1411148 : ภาษาไทยและการสื่อสาร
386 48140342 นางสาว วิปุลา มงคล 14: คณะศิลปศาสตร์ 1411148 : ภาษาไทยและการสื่อสาร
387 48140403 นางสาว เกษรินทร์ อุตขวาพันธ์ 14: คณะศิลปศาสตร์ 1411148 : ภาษาไทยและการสื่อสาร
388 48140380 นางสาว อัญชลี ทันที 14: คณะศิลปศาสตร์ 1411148 : ภาษาไทยและการสื่อสาร
389 48140427 นางสาว บันเทิง บุตรเทศ 14: คณะศิลปศาสตร์ 1411148 : ภาษาไทยและการสื่อสาร
390 48140432 นางสาว จรรยา ทิพย์เหลือง 14: คณะศิลปศาสตร์ 1413148 : ภาษาและวรรณคดีเวียดนาม
391 48140502 นางสาว อุมาพร ไปยทอง 14: คณะศิลปศาสตร์ 1413148 : ภาษาและวรรณคดีเวียดนาม
392 48140449 นาย จักรพงศ์ ดำรงศักดิ์ศิริ 14: คณะศิลปศาสตร์ 1413148 : ภาษาและวรรณคดีเวียดนาม
393 48140458 นาย ธารา นาคณรงค์ 14: คณะศิลปศาสตร์ 1413148 : ภาษาและวรรณคดีเวียดนาม
394 48140469 นางสาว ประพัสสร งามจริยา 14: คณะศิลปศาสตร์ 1413148 : ภาษาและวรรณคดีเวียดนาม
395 48140472 นางสาว ประภาพร งามจริยา 14: คณะศิลปศาสตร์ 1413148 : ภาษาและวรรณคดีเวียดนาม
396 48140487 นางสาว พัชนี ปัดศรี 14: คณะศิลปศาสตร์ 1413148 : ภาษาและวรรณคดีเวียดนาม
397 48140494 นาย สุเมธ สังเงิน 14: คณะศิลปศาสตร์ 1413148 : ภาษาและวรรณคดีเวียดนาม
398 48140526 นางสาว สุภาภรณ์ ตริวณิชชากร 14: คณะศิลปศาสตร์ 1413148 : ภาษาและวรรณคดีเวียดนาม
399 48140513 นางสาว เตือนใจ รางศรี 14: คณะศิลปศาสตร์ 1413148 : ภาษาและวรรณคดีเวียดนาม
400 48140742 นางสาว ปาริชาติ แสงลา 14: คณะศิลปศาสตร์ 1415148 : ภาษาจีน
401 48140531 นางสาว กฤษณา นาชิต 14: คณะศิลปศาสตร์ 1415148 : ภาษาจีน
402 48140751 นางสาว สุดารัตน์ ศรีทอนชิน 14: คณะศิลปศาสตร์ 1415148 : ภาษาจีน
403 48140632 นางสาว วีรยาพร บุญสงค์ 14: คณะศิลปศาสตร์ 1415148 : ภาษาจีน
404 48140548 นางสาว จุฑาทิพย์ ทีภูงา 14: คณะศิลปศาสตร์ 1415148 : ภาษาจีน
405 48140694 นางสาว สุวภัทร จันทร์พวง 14: คณะศิลปศาสตร์ 1415148 : ภาษาจีน
406 48140706 นางสาว อัจ©ราวดี สีมันตะ 14: คณะศิลปศาสตร์ 1415148 : ภาษาจีน
407 48140717 นางสาว อุลัยพร ชำนาญไพร 14: คณะศิลปศาสตร์ 1415148 : ภาษาจีน
408 48140762 นางสาว อาภากร รัตนจรัสโรจน์ 14: คณะศิลปศาสตร์ 1415148 : ภาษาจีน
409 48140735 นางสาว ประภาพร แก้วอมตวงศ์ 14: คณะศิลปศาสตร์ 1415148 : ภาษาจีน
410 48140687 นางสาว สุภาณี รักษาสุข 14: คณะศิลปศาสตร์ 1415148 : ภาษาจีน
411 48140603 นางสาว พรวิมล กูบโคกกรวด 14: คณะศิลปศาสตร์ 1415148 : ภาษาจีน
412 48140627 นางสาว วัชราพรรณ คำวิเศษ 14: คณะศิลปศาสตร์ 1415148 : ภาษาจีน
413 48140649 นาย ศราวุฒิ ไชยงาม 14: คณะศิลปศาสตร์ 1415148 : ภาษาจีน
414 48140658 นางสาว ศุภวร©ัตร ©ัตรธนาธรรม 14: คณะศิลปศาสตร์ 1415148 : ภาษาจีน
415 48140669 นาย สิงหนาท ต้องถือดี 14: คณะศิลปศาสตร์ 1415148 : ภาษาจีน
416 48140672 นางสาว สุนิชา ธนาเดชสาคร 14: คณะศิลปศาสตร์ 1415148 : ภาษาจีน
417 48140720 นางสาว จุฑารัตน์ ชินเนหันหา 14: คณะศิลปศาสตร์ 1415148 : ภาษาจีน
418 48140568 นางสาว ฐานิตา องควานิช 14: คณะศิลปศาสตร์ 1415148 : ภาษาจีน
419 48140571 นางสาว ธนนันท์ แพงมา 14: คณะศิลปศาสตร์ 1415148 : ภาษาจีน
420 48140586 นางสาว ธีราญา อนันตระ 14: คณะศิลปศาสตร์ 1415148 : ภาษาจีน
421 48140593 นาย นราสิทธิ์ เสนาจันทร์ 14: คณะศิลปศาสตร์ 1415148 : ภาษาจีน
422 48141154 นาย ณัฐวุฒิ สุขประสงค์ 14: คณะศิลปศาสตร์ 1415148 : ภาษาจีน
423 48141145 นางสาว สุชาดา ประดับเพชร 14: คณะศิลปศาสตร์ 1415148 : ภาษาจีน
424 48140614 นางสาว ภริตา กาญจนเสน 14: คณะศิลปศาสตร์ 1415148 : ภาษาจีน
425 48140557 นางสาว จุรีรัตน์ ชูทอง 14: คณะศิลปศาสตร์ 1415148 : ภาษาจีน
426 48140830 นางสาว บังอร มิดแสง 14: คณะศิลปศาสตร์ 1432147 : ประวัติศาสตร์
427 48140999 นางสาว เบญจวรรณ เรืองเพชร 14: คณะศิลปศาสตร์ 1432147 : ประวัติศาสตร์
428 48141008 นางสาว สินีนาฏ จันทร 14: คณะศิลปศาสตร์ 1432147 : ประวัติศาสตร์
429 48141037 นางสาว ชัญญานุช โสรส 14: คณะศิลปศาสตร์ 1432147 : ประวัติศาสตร์
430 48141022 นางสาว นาถฤดี แสงเพ็ชร 14: คณะศิลปศาสตร์ 1432147 : ประวัติศาสตร์
431 48141019 นางสาว ภทรมน สุจินพรัหม 14: คณะศิลปศาสตร์ 1432147 : ประวัติศาสตร์
432 48141044 นาย กรินทร์ บุรัตน์ 14: คณะศิลปศาสตร์ 1432147 : ประวัติศาสตร์
433 48140775 นางสาว ชนิดาพร ศรีลาลัย 14: คณะศิลปศาสตร์ 1432147 : ประวัติศาสตร์
434 48140801 นาย พิทักษ์พล ตันติสกล 14: คณะศิลปศาสตร์ 1432147 : ประวัติศาสตร์
435 48140812 นาย วัชรินทร์ ศริมงคล 14: คณะศิลปศาสตร์ 1432147 : ประวัติศาสตร์
436 48140982 นาย อดิเทพ หอชัย 14: คณะศิลปศาสตร์ 1432147 : ประวัติศาสตร์
437 48140847 นางสาว ประทานพร ชินวงศ์ 14: คณะศิลปศาสตร์ 1432147 : ประวัติศาสตร์
438 48140797 นางสาว ปฏิกา มีเงิน 14: คณะศิลปศาสตร์ 1432147 : ประวัติศาสตร์
439 48140780 นาย ธีรพงศ์ สุรโรจน์ประจักษ์ 14: คณะศิลปศาสตร์ 1432147 : ประวัติศาสตร์
440 48140825 นาย ศักดา สิงหาสิน 14: คณะศิลปศาสตร์ 1432147 : ประวัติศาสตร์
441 48140870 นางสาว ชลธี ศรีไชยา 14: คณะศิลปศาสตร์ 1441147 : พัฒนาสังคม
442 48140867 นางสาว กรรณิกา ตะวงษ์ 14: คณะศิลปศาสตร์ 1441147 : พัฒนาสังคม
443 48140885 นาย ชวลิต ธรรมวิเศษ 14: คณะศิลปศาสตร์ 1441147 : พัฒนาสังคม
444 48140892 นางสาว ทัศนีย์ เรียนกระโทก 14: คณะศิลปศาสตร์ 1441147 : พัฒนาสังคม
445 48140908 นางสาว นิภา เสาเวียง 14: คณะศิลปศาสตร์ 1441147 : พัฒนาสังคม
446 48140919 นาย ปรินทร์ ถวิลบุญ 14: คณะศิลปศาสตร์ 1441147 : พัฒนาสังคม
447 48140922 นางสาว ภัทรา เลาหพูนรังษี 14: คณะศิลปศาสตร์ 1441147 : พัฒนาสังคม
448 48141165 นางสาว พนาลี บัวไข 14: คณะศิลปศาสตร์ 1441147 : พัฒนาสังคม
449 48141053 นาย นำพล พันลี 14: คณะศิลปศาสตร์ 1441147 : พัฒนาสังคม
450 48141077 นางสาว ลำพูน วินทะไชย 14: คณะศิลปศาสตร์ 1441147 : พัฒนาสังคม
451 48141099 นางสาว นภัสณัฐ กุตะวัน 14: คณะศิลปศาสตร์ 1441147 : พัฒนาสังคม
452 48141109 นางสาว จินตหรา จันดาพืช 14: คณะศิลปศาสตร์ 1441147 : พัฒนาสังคม
453 48141082 นางสาว วิมลพร กรุณา 14: คณะศิลปศาสตร์ 1441147 : พัฒนาสังคม
454 48141064 นางสาว สุคนธ์ทิพย์ บัวชุม 14: คณะศิลปศาสตร์ 1441147 : พัฒนาสังคม
455 48140856 นางสาว กนกวรรณ ประทุมเนตร 14: คณะศิลปศาสตร์ 1441147 : พัฒนาสังคม
456 48150468 นาย กรกานต์ พิพัฒน์ยรรยง 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
457 48150389 นางสาว อุทัยวรรณ ภุมราพันธุ์ 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
458 48150374 นาย สุวิทชาติ สิทธิแต้สกุล 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
459 48150097 นาย ศราวุฒิ เสมารัมย์ 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
460 48150396 นางสาว เพ็ญนภา วิริยะอ่องศรี 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
461 48150431 นางสาว อาติยา วัฒนศิริ 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
462 48150556 นาย อภิชน ดิลกลาภ 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
463 48150457 นางสาว วิภาวี ชาดิษฐ์ 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
464 48150448 นางสาว ชณัฐกานต์ ศรีประเสริฐ 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
465 48150426 นางสาว สุวิมล พงษ์สมบูรณ์ 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
466 48150402 นางสาว ชมพิศ พิทยานนท์ 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
467 48150284 นาย กฤษ®า ภักดีสุจริต 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
468 48150017 นาย ทรงพล สิทธิการค้า 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
469 48150413 นางสาว สิทธิณี กุลประเสริฐศรี 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
470 48150255 นางสาว ยศวัฒน์ โล่หิรัญญานนท์ 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
471 48150266 นาย โยธกา ถานะลุน 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
472 48150279 นาย วชิรพงศ์ สมภักดี 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
473 48150107 นางสาว หทัยรัตน์ ปุ้มแพง 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
474 48150080 นาย วิจัย พิลาวัลย์ 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
475 48150547 นาย ธวัชชัย ธูปอ่อน 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
476 48150246 นางสาว เบญญทิพย์ ทรัพยานนท์ 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
477 48150042 นาย พิพัฒน์ ดิเรกโภค 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
478 48150051 นางสาว อัมไพพรรณ เชื่อมไธสง 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
479 48150075 นางสาว วราภรณ์ โลกนิมิตร 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
480 48150062 นางสาว ธารารัตน์ พรยิ้ม 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
481 48150035 นางสาว กมลวรรณ สีเชียงสา 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
482 48150350 นางสาว ลีลวัฒน์ วงษ์แหวน 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
483 48150152 นางสาว พีรนุช ทองศรี 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
484 48150361 นางสาว ศิริพรรณ คุณมี 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
485 48150118 นางสาว ปาริชาติ ©ลาดสกุล 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
486 48150121 นางสาว กฤตธี จีระวัฒนสุข 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
487 48150136 นางสาว ทิชากร เกิดสาย 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
488 48150020 นาย วุฒิไกร วิลามาตย์ 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
489 48150143 นางสาว ปสุตา กีรติมาศ 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
490 48150239 นางสาว ฟาลิตา กรชลกานต์ 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
491 48150163 นาย ยุวชัย ศิริเลขอนันต์ 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
492 48150176 นาย วันจักรินทร แวดล้อม 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
493 48150181 นาย ณัฐพล ยศพล 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
494 48150198 นาย นิพล เมืองพิล 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
495 48150200 นาย พชรพงศ์ ชมทอง 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
496 48150211 นางสาว สุธัญญมาศ บุระมุข 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
497 48150224 นางสาว สุวคนธ์ กลมกูล 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
498 48150341 นางสาว นรีรัตน์ ภูมลี 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
499 48150530 นางสาว ภัทร์ธนพร พลประถม 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
500 48150291 นาย จตุพร ปิ่นเจริญ 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
501 48150305 นาย เบญจวิทย์ อินทรพานิช 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
502 48150316 นางสาว วนัสนันท์ วรรณสุพริ้ง 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
503 48150329 นาย กานต์ดนัย จันทร์ทรง 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
504 48150334 นาย ชนะยุทธ แสนศรี 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
505 48150471 นาย ศิโรรัตน์ ศรีวงษ์ชัย 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
506 48150501 นางสาว วิสาขา บุญทศ 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
507 48150525 นางสาว ขวัญชนก ราชชมภู 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
508 48150512 นางสาว ฐานิศร์ เกษแก้ว 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
509 48150493 นาย ธนวั® พลสมบัติ 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
510 48150486 นาย ชาญวิทย์ บุตรบุรี 15: คณะเภสัชศาสตร์ 1500100 :
511 48172523 นางสาว ชลิดา โสภาสาย 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
512 48172565 นางสาว จิรวรรณ ทองสุข 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
513 48172684 นางสาว ภาศรี แก่นจันทร์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
514 48172600 นาย จักรพันธ์ จันทร์แจ่ม 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
515 48172578 นางสาว นวลละออง ศิลาโชติ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
516 48172590 นางสาว นิรัชฌา แสงกล้า 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
517 48172611 นางสาว ทัศนีย์ ลอยนวล 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
518 48172624 นางสาว ภาวิณี สายรัตน์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
519 48172583 นาย กิติยวดี ยอดแก้ว 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
520 48172639 นางสาว ปาริดา นนท์จันทร์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
521 48172646 นางสาว ทิพวรรณ เชิดชู 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
522 48172655 นางสาว ศิริกัญญา ปิ่นสุวรรณ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
523 48172666 นางสาว หทัยชนก ต้นสี 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
524 48172679 นาย โกวิทย์ ลาลุน 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
525 48172554 นางสาว นริสรา สุขวิพัฒน์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
526 48172510 นาย เอกชัย นาเจริญ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
527 48172455 นางสาว รัชชนก กุลตังวัฒนา 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
528 48172545 นาย วรพงษ์ ทองแปลง 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
529 48172466 นางสาว อัศราณี ผาลิกา 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
530 48172479 นาย คฑาวุธ อ้อไธสง 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
531 48172484 นางสาว สาธิกา พระอินทร์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
532 48172369 นางสาว วิภาวี อาษารักษ์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
533 48170240 นางสาว อมรรัตน์ สมบูรณ์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
534 48172411 นางสาว วันเพ็ญ ว่องไว 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
535 48172538 นางสาว รัตนาวดี เชนุยาว 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
536 48172509 นางสาว วัสสิกา มนัส 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
537 48172372 นางสาว ประกายศรี เหมเคน 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
538 48172387 นางสาว สิริมา มุขธระโกษา 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
539 48172394 นาย พิสูจน์ คนไว 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
540 48172400 นาย นิราศ โคมทอง 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
541 48172491 นางสาว อัจ©ริยาพร นิยม 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
542 48170185 นางสาว ธาริณี สุจริต 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
543 48170259 นางสาว อรพันธ์ ไกรมะเริง 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
544 48172446 นาย วิทยา บัวพา 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
545 48172439 นางสาว ขวัญสุดา กิ่งเกษ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
546 48172424 นางสาว วิพาพร อุดมศักดิ์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
547 48170260 นาย อรุณ วงศ์สระคู 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
548 48170233 นางสาว วิจิตรา เชิงสะอาด 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
549 48170024 นางสาว จุฑามาศ ทับทิมหิน 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
550 48170046 นางสาว ดวงจิตร กอมะณี 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
551 48170156 นางสาว กฤษดาพร หารวย 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
552 48170228 นางสาว วรรณภา ดวงเวา 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
553 48170170 นาย ธนาธิป ศรีสุธีวงศ์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
554 48170192 นางสาว นาถยา ศรีคราม 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
555 48170204 นางสาว ปัทมา นวลิขิตกุล 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
556 48170215 นางสาว พรทิพย์ ใสแสง 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
557 48170039 นางสาว ชรินรัตน์ เหล่าสมบรูณ์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
558 48173416 นางสาว วิวรรณา ทองศรี 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
559 48170167 นางสาว ทัศนาวิไล พวงสวัสดิ์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
560 48170011 นางสาว กนกกาญจน์ ดวงพิมพ์หาร 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
561 48170066 นางสาว มนต์ธิดา กลิ่นบุปผาชาติ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
562 48170055 นางสาว นาฏยา พรหมบุตร 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
563 48170147 นาย เดชดำรงค์ จวนชัยภูมิ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
564 48170130 นางสาว สุภาพร การุณรัตน์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
565 48170112 นางสาว สกุณา กิ่งนาคม 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
566 48170101 นาย วุฒิชัย ดาวเรือง 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
567 48170091 นางสาว วินา เชื้อคำฮด 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
568 48170084 นาย ลิขิต ดมอุ่นดี 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
569 48170079 นางสาว รานี ดวงศรี 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
570 48170125 นางสาว สุพัตรา สายแวว 17: คณะบริหารศาสตร์ 1701100 : การจัดการทั่วไป
571 48172864 นางสาว จิตรดาวรรณ ธรรมคุณ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
572 48172794 นางสาว กุลธิดา อิงพงษ์พันธ์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
573 48172808 นางสาว จิตรจำนงค์ ผิวแดง 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
574 48172819 นางสาว มัชฌิมา มหาวัจน์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
575 48172822 นางสาว วงเดือน บุญวิเศษ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
576 48172837 นางสาว ศิรประภา โสภานเวช 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
577 48172787 นางสาว รัชดา กะการดี 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
578 48172853 นางสาว ราตรี เกื้อกูล 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
579 48170541 นาย วัลลภ รุ่งโรจน์วิชาพูน 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
580 48172844 นางสาว นิตยา กลุ่มยา 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
581 48170462 นางสาว นพวรรณ พิณทอง 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
582 48170617 นาย นิธิกร สมพงษ์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
583 48172772 นาย อนุพร ทองจันทร์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
584 48172877 นางสาว นงลักษณ์ นาถาดทอง 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
585 48172882 นาย เกษมสัณห์ จันทร์โสม 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
586 48172899 นางสาว ภารุณี วะลา 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
587 48172905 นางสาว สุกัญญา อารมย์สุข 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
588 48170406 นางสาว เพ็ญศรี พรมมา 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
589 48172758 นาย ธนกร พึ่งประเสริฐ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
590 48170442 นาย ธนพง บัวใหญ่ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
591 48172749 นางสาว นิรนุช บุญทศ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
592 48170480 นางสาว นุช©ลี มีศิล 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
593 48170596 นางสาว เมย์ ศรีสุริยันโยธิน 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
594 48170606 นาย จิรวัฒน์ ระเบียดดี 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
595 48170574 นางสาว สุภาพร เพ็งกระแจ่ม 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
596 48170651 นางสาว สาวิตรี ดอนบ้านเขียว 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
597 48170642 นางสาว วรรณภา คชนิล 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
598 48170635 นาย ภาณุศุกดิ์ เล็กดำรงสถิต 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
599 48170620 นางสาว ปิติมา สุภาพันธ์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
600 48170420 นางสาว จิรพา หวายฤทธิ์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
601 48170451 นางสาว นงคราญ แป้นค้างพู 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
602 48170561 นางสาว สุปราณี บุญเลิศ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
603 48170550 นางสาว สุคนธา ใจทน 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
604 48170534 นางสาว วรรณนิสา คำอุด 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
605 48170529 นาย วรภูมิ เชื้อวณิชย์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
606 48170516 นางสาว มณีรัตน์ ถาวร 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
607 48170505 นางสาว พลอยไพลิน อนุชาติ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
608 48170589 นาย สุริยัน พันจันดา 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
609 48172769 นางสาว วิลาศินี ดอนไพรฮวบ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
610 48170475 นางสาว นิตยา งิ้วลาย 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
611 48170662 นางสาว สุภาภรณ์ นิกรสุข 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
612 48170435 นางสาว ณั®วดี คำโฮม 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
613 48170417 นางสาว กรรณิการ์ วาจำรำ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
614 48172691 นาย สมรเนตร หมายดี 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
615 48172703 นางสาว อัญชลี เวทย์ไธสงค์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
616 48170675 นาย อรรณพ โอษฐิเวช 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
617 48172714 นาย อัฐชัย กิจพัฒนเจริญ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
618 48172727 นางสาว เด่นนภา เขจรนารถ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
619 48172732 นางสาว เอื้ออารีย์ ทุ่งไธสง 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
620 48170497 นางสาว นุชนาฏ กระแสโสม 17: คณะบริหารศาสตร์ 1702100 : การจัดการการตลาด
621 48170873 นาย ปิยะ ตานา 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
622 48170754 นางสาว ระพีพรรณ มีแสง 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
623 48170745 นางสาว พัชราภรณ์ สวาสดี 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
624 48170738 นางสาว นิภาภรณ์ มุสิกา 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
625 48170723 นางสาว นฤมล สีดอกไม้ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
626 48170710 นาย ดีพร้อม เที่ยงโงก 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
627 48170709 นางสาว จุฑารัตน์ ปานวรรณะ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
628 48170697 นางสาว กาญจนา วรรณโสภา 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
629 48170680 นางสาว กฤติกา พลหาญ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
630 48170925 นางสาว วีรวรรณ เดชบุญ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
631 48170912 นางสาว วิสุดา นามแสน 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
632 48170901 นางสาว วิมาลัย ภูอินนา 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
633 48170765 นางสาว วีนัส โพธิสุวรรณ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
634 48170888 นางสาว มานีรัตน์ สดุดี 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
635 48170778 นาย สมเกียรติ ขันตรีเรือง 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
636 48170860 นางสาว ปนัดดา ภูลสวัสดิ์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
637 48170859 นางสาว บูหสัน สิทธิเทศ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
638 48170840 นาย ทีฆทัศน์ พรหมพูล 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
639 48170956 นางสาว สุภาภรณ์ ชุนติบุตร 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
640 48170947 นางสาว สิรินันท์ เหล่าชะรา 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
641 48170930 นางสาว สมร วิเศษศรี 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
642 48170828 นางสาว จิรารัตน์ รักพงษ์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
643 48170804 นางสาว กนกนาฏ บุญยืน 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
644 48170790 นาย โอฬาริก ศรีหาจักร 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
645 48170783 นาย เพิ่มศักดิ์ สีมนตรี 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
646 48170815 นางสาว จิตลดาวัลย์ จิตจง 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
647 48170895 นางสาว วัชราภรณ์ วงศ์ชนะ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
648 48172989 นางสาว ปวีณา นนทศิลา 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
649 48170833 นางสาว ทิวาพร ร่วมทอง 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
650 48172950 นางสาว ศิวาพร อินผิว 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
651 48172961 นางสาว มณฑิรา ชัยเรือง 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
652 48172974 นางสาว รัตนาภรณ์ สอนสันต์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
653 48172996 นาย วิทยา ลือชา 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
654 48173009 นางสาว จุรีรัตน์ สินพิมพ์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
655 48173010 นางสาว สุธารัตน์ สร้อยสุข 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
656 48173023 นางสาว อมรรัตน์ มิทะลา 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
657 48173038 นางสาว สุกัญญา งาหัตถี 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
658 48173083 นางสาว นนทจิตร ทรัพย์ศิริ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
659 48172929 นางสาว จรรยา พรมแก้ว 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
660 48173065 นางสาว จิรพรรณ์ ศรีแก้ว 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
661 48173054 นางสาว อัมพา บัวงาม 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
662 48173045 นางสาว ศิริพร โมฆะรัตน์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
663 48172941 นาย เอกสิทธิ์ โพธิ์ชูชาติ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
664 48172934 นางสาว สุกัญญา บุทธิจักร์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
665 48173078 นาย กิติพล หีบไธสง 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
666 48172916 นางสาว ภาวิณี บุญชูศรี 17: คณะบริหารศาสตร์ 1703100 : การเงินการธนาคาร
667 48171261 นางสาว วันดี โกศล 17: คณะบริหารศาสตร์ 1705100 : การจัดการธุรกิจบริการ
668 48171250 นาย พีรชัย คำศรี 17: คณะบริหารศาสตร์ 1705100 : การจัดการธุรกิจบริการ
669 48173111 นางสาว จันทร์เพ็ญ พิกุล 17: คณะบริหารศาสตร์ 1705100 : การจัดการธุรกิจบริการ
670 48171234 นาย ประมวน มานันที 17: คณะบริหารศาสตร์ 1705100 : การจัดการธุรกิจบริการ
671 48171012 นางสาว จันทร์จิรา หล่อนกลาง 17: คณะบริหารศาสตร์ 1705100 : การจัดการธุรกิจบริการ
672 48171205 นางสาว ศิริพร แก้วสิงห์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1705100 : การจัดการธุรกิจบริการ
673 48173124 นางสาว อมรรัตน์ ยั่งยืน 17: คณะบริหารศาสตร์ 1705100 : การจัดการธุรกิจบริการ
674 48171193 นางสาว ศิริพร พิมพ์สกุล 17: คณะบริหารศาสตร์ 1705100 : การจัดการธุรกิจบริการ
675 48171186 นางสาว ศิรินภา ชูชี 17: คณะบริหารศาสตร์ 1705100 : การจัดการธุรกิจบริการ
676 48171216 นาย สมปอง ขันสิงห์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1705100 : การจัดการธุรกิจบริการ
677 48171025 นางสาว จารุวรรณ กันหารัตน์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1705100 : การจัดการธุรกิจบริการ
678 48171030 นางสาว ชนม์นิภา ป้องกัน 17: คณะบริหารศาสตร์ 1705100 : การจัดการธุรกิจบริการ
679 48171047 นางสาว ชลิตตา ยืนสุข 17: คณะบริหารศาสตร์ 1705100 : การจัดการธุรกิจบริการ
680 48171085 นางสาว นริศรา มีโคตร 17: คณะบริหารศาสตร์ 1705100 : การจัดการธุรกิจบริการ
681 48171067 นางสาว ดวงตา โกมาลย์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1705100 : การจัดการธุรกิจบริการ
682 48171070 นางสาว ธิดารัตน์ สุขเสริม 17: คณะบริหารศาสตร์ 1705100 : การจัดการธุรกิจบริการ
683 48171289 นางสาว อรอุษา พันธุ์ท้าว 17: คณะบริหารศาสตร์ 1705100 : การจัดการธุรกิจบริการ
684 48171229 นางสาว เกษสุดา เสาสูง 17: คณะบริหารศาสตร์ 1705100 : การจัดการธุรกิจบริการ
685 48171092 นางสาว นันทนา เพียมูล 17: คณะบริหารศาสตร์ 1705100 : การจัดการธุรกิจบริการ
686 48173139 นางสาว แพรวพรรณ ใจสุข 17: คณะบริหารศาสตร์ 1705100 : การจัดการธุรกิจบริการ
687 48171056 นางสาว ชัญญา กุลไธสง 17: คณะบริหารศาสตร์ 1705100 : การจัดการธุรกิจบริการ
688 48170992 นางสาว กรรณิกา ชมภูวิเศษ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1705100 : การจัดการธุรกิจบริการ
689 48171241 นางสาว ปิยมาศ ทัพธานี 17: คณะบริหารศาสตร์ 1705100 : การจัดการธุรกิจบริการ
690 48171274 นางสาว สถาพร ปุยคำ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1705100 : การจัดการธุรกิจบริการ
691 48173100 นาย กฤษณพงศ์ พันธุ์ชนะ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1705100 : การจัดการธุรกิจบริการ
692 48170967 นางสาว เมทะนี มีดี 17: คณะบริหารศาสตร์ 1705100 : การจัดการธุรกิจบริการ
693 48170985 นางสาว แสงชัย จรจิตร 17: คณะบริหารศาสตร์ 1705100 : การจัดการธุรกิจบริการ
694 48173090 นางสาว นารีรัตน์ ทัดเทียม 17: คณะบริหารศาสตร์ 1705100 : การจัดการธุรกิจบริการ
695 48171001 นางสาว กิ่งก้อย เกษียร 17: คณะบริหารศาสตร์ 1705100 : การจัดการธุรกิจบริการ
696 48171102 นางสาว น้ำฝน พรมศรี 17: คณะบริหารศาสตร์ 1705100 : การจัดการธุรกิจบริการ
697 48171113 นางสาว นิอร บุญเสนาะ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1705100 : การจัดการธุรกิจบริการ
698 48171126 นางสาว ปริญดา ลีลาบุตร 17: คณะบริหารศาสตร์ 1705100 : การจัดการธุรกิจบริการ
699 48171131 นางสาว ยุพา สมานทอง 17: คณะบริหารศาสตร์ 1705100 : การจัดการธุรกิจบริการ
700 48171148 นางสาว ลักขณา สาธิรักษ์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1705100 : การจัดการธุรกิจบริการ
701 48171168 นาย วิชัย โพธิ์ปัดชา 17: คณะบริหารศาสตร์ 1705100 : การจัดการธุรกิจบริการ
702 48171157 นางสาว วิไลพร วงศ์ศรีพรหม 17: คณะบริหารศาสตร์ 1705100 : การจัดการธุรกิจบริการ
703 48171171 นางสาว วารุณี มาติวงศ์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1705100 : การจัดการธุรกิจบริการ
704 48170970 นางสาว เสาวลักษณ์ แข็งกล้า 17: คณะบริหารศาสตร์ 1705100 : การจัดการธุรกิจบริการ
705 48173269 นางสาว นิตยา บุญมา 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
706 48171384 นางสาว ปริศนา ระยับศรี 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
707 48173227 นางสาว จารุณี บุตรบาล 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
708 48173232 นางสาว พลอยไพลิน เคนถาวร 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
709 48173249 นางสาว เสาวลักษณ์ พรจันเท้า 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
710 48171463 นางสาว วารี สูญกลาง 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
711 48173214 นางสาว นัตติยา มาทสุวรรณ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
712 48173272 นาย วิชัย ปัดถา 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
713 48173287 นางสาว ธัญมาศ นางาม 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
714 48173294 นางสาว กุสุมา มีโภค 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
715 48173308 นางสาว ลำไพ ยางงาม 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
716 48173258 นางสาว ณัฐพล ศรีสุริยะชัย 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
717 48171476 นางสาว สุจิตรา พันธ์หงษ์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
718 48171366 นางสาว นิติพร ชาภูธร 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
719 48171418 นางสาว รัชดาวัลย์ พันธ์แสน 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
720 48171355 นางสาว ทักษิณา ปาวะพรม 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
721 48171481 นางสาว กาญจนา ทองมี 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
722 48173319 นางสาว สุภาวดี สำเภา 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
723 48171498 นางสาว กิรตา หิรัญเทศ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
724 48171506 นางสาว นิตยา ศรีนวล 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
725 48171517 นางสาว นิภา หงษ์ลอย 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
726 48171520 นางสาว ประภัสสร ชินนะแสง 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
727 48171535 นางสาว มดแดง กรงาม 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
728 48171542 นางสาว ศิริลักษณ์ ชัยสุวรรณ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
729 48171551 นางสาว ศิวพร ปัญญาดิลก 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
730 48171379 นางสาว นิภาวรรณ ใจเป็น 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
731 48173203 นางสาว ณาตยา อรัมสัจจากุล 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
732 48171296 นางสาว เนตรนภา ทองแขก 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
733 48171300 นางสาว เพ็ญนภา วรรณกิจ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
734 48171311 นางสาว กนกอร กุลบุตร 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
735 48171324 นางสาว ขนิษฐา กลึงกลางดอน 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
736 48171339 นางสาว ชมภู พ้นทุกข์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
737 48171346 นางสาว ฐาปนีย์ พรมวงษ์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
738 48171443 นางสาว วราภรณ์ ท่าหาญ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
739 48171452 นางสาว วัชราพรรณ ค่อนสะอาด 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
740 48171436 นาย วรวิทย์ สาโทรัตน์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
741 48171407 นางสาว ปิยะพร ใจดี 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
742 48173377 นางสาว สายวัลย์ มันทะราช 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
743 48173191 นางสาว ศิริพร พันธ์ขาว 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
744 48173146 นางสาว ยุพา เวียงยศ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
745 48173337 นางสาว อรอุมา ได้พร้อม 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
746 48173344 นางสาว สุวัลยา สงพิมพ์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
747 48173353 นางสาว พวงผกา สืบวงศ์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
748 48171421 นางสาว วรรณิภา จักษุมา 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
749 48173322 นางสาว สุนีย์ ศรีอรุณ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
750 48173155 นางสาว อรวรรณ จูมสิมมา 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
751 48173166 นางสาว เกศรินทร์ มณฑล 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
752 48171391 นางสาว ปวิตตา รอดทอง 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
753 48173179 นางสาว อรษา สุขอยู่ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
754 48173184 นางสาว พวงพระจันทร์ หลักงาม 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
755 48173364 นางสาว อรทัย สุทธี 17: คณะบริหารศาสตร์ 1707100 : การบัญชี
756 48171580 นางสาว อรวรรณ ไวไธสง 17: คณะบริหารศาสตร์ 1708148 : ธุรกิจระหว่างประเทศ
757 48172059 นางสาว นภาพร อบบุญ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1708148 : ธุรกิจระหว่างประเทศ
758 48171562 นาย ขวัญชัย พัฒนะแสง 17: คณะบริหารศาสตร์ 1708148 : ธุรกิจระหว่างประเทศ
759 48171575 นางสาว จุฑาพัชร์ บุญมี 17: คณะบริหารศาสตร์ 1708148 : ธุรกิจระหว่างประเทศ
760 48172282 Mr. William Dalton 17: คณะบริหารศาสตร์ 1708148 : ธุรกิจระหว่างประเทศ
761 48172116 นางสาว พูลทรัพย์ศิริ หล้าอัมพร 17: คณะบริหารศาสตร์ 1708148 : ธุรกิจระหว่างประเทศ
762 48172129 นางสาว ลัดดาวัลย์ ประดิษฐ์ศิลป์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1708148 : ธุรกิจระหว่างประเทศ
763 48172134 นาย วงศกร โคตรัตน์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1708148 : ธุรกิจระหว่างประเทศ
764 48172141 นางสาว วรสมน สุวรรณโค 17: คณะบริหารศาสตร์ 1708148 : ธุรกิจระหว่างประเทศ
765 48172150 นางสาว วราลักษณ์ ราชิวงศ์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1708148 : ธุรกิจระหว่างประเทศ
766 48172161 นาย วัชรพล สุดงาม 17: คณะบริหารศาสตร์ 1708148 : ธุรกิจระหว่างประเทศ
767 48172174 นางสาว วิไลรัตน์ โสศร 17: คณะบริหารศาสตร์ 1708148 : ธุรกิจระหว่างประเทศ
768 48172189 นางสาว วิชุดา สุขเกษม 17: คณะบริหารศาสตร์ 1708148 : ธุรกิจระหว่างประเทศ
769 48172095 นางสาว พัชรินทร์ ดีสม 17: คณะบริหารศาสตร์ 1708148 : ธุรกิจระหว่างประเทศ
770 48172299 นางสาว ภัทรศยา ถ้ำกระแส 17: คณะบริหารศาสตร์ 1708148 : ธุรกิจระหว่างประเทศ
771 48172088 นางสาว พรรณนภา เคนสุข 17: คณะบริหารศาสตร์ 1708148 : ธุรกิจระหว่างประเทศ
772 48172277 นางสาว เอมอัชยา รังษา 17: คณะบริหารศาสตร์ 1708148 : ธุรกิจระหว่างประเทศ
773 48172264 นางสาว อนุศรา แหวนหล่อ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1708148 : ธุรกิจระหว่างประเทศ
774 48172253 นางสาว สุวิษา ผิวทอง 17: คณะบริหารศาสตร์ 1708148 : ธุรกิจระหว่างประเทศ
775 48172244 นางสาว สุชาดา โคตรสิน 17: คณะบริหารศาสตร์ 1708148 : ธุรกิจระหว่างประเทศ
776 48172237 นางสาว สรัญญา สูนานนท์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1708148 : ธุรกิจระหว่างประเทศ
777 48172222 นาย ศิริพล ชิณภา 17: คณะบริหารศาสตร์ 1708148 : ธุรกิจระหว่างประเทศ
778 48172219 นางสาว ศิริพร คำยอด 17: คณะบริหารศาสตร์ 1708148 : ธุรกิจระหว่างประเทศ
779 48172208 นางสาว วีรียา อุ่นใจ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1708148 : ธุรกิจระหว่างประเทศ
780 48172033 นาย ธราดล อมรศักดิ์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1708148 : ธุรกิจระหว่างประเทศ
781 48172196 นางสาว วิทสุดา ทุมวงศ์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1708148 : ธุรกิจระหว่างประเทศ
782 48172015 นางสาว กฤตยภรณ์ ตันติเศรษฐ์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1708148 : ธุรกิจระหว่างประเทศ
783 48172060 นาย พรไมตรี คุณศักดิ์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1708148 : ธุรกิจระหว่างประเทศ
784 48172040 นางสาว ธัญรดา สัณฑมาศ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1708148 : ธุรกิจระหว่างประเทศ
785 48172105 นางสาว พัทธนันท์ อร่ามเรือง 17: คณะบริหารศาสตร์ 1708148 : ธุรกิจระหว่างประเทศ
786 48172028 นาย ดำรงพล จันวงราช 17: คณะบริหารศาสตร์ 1708148 : ธุรกิจระหว่างประเทศ
787 48172358 นาย เอกลักษณ์ เข็มเพชร 17: คณะบริหารศาสตร์ 1708148 : ธุรกิจระหว่างประเทศ
788 48172349 นางสาว ดรณี แสงเดือน 17: คณะบริหารศาสตร์ 1708148 : ธุรกิจระหว่างประเทศ
789 48172073 นางสาว พรนิชา พันธุวงศ์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1708148 : ธุรกิจระหว่างประเทศ
790 48172327 นางสาว ไพริน ศรีปัด 17: คณะบริหารศาสตร์ 1708148 : ธุรกิจระหว่างประเทศ
791 48172314 นางสาว เพชรดา ไชยยศ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1708148 : ธุรกิจระหว่างประเทศ
792 48172303 นางสาว ขวัญกนก โคตรภัทร 17: คณะบริหารศาสตร์ 1708148 : ธุรกิจระหว่างประเทศ
793 48172332 นางสาว กนกอร นิลวรรณจะณกุล 17: คณะบริหารศาสตร์ 1708148 : ธุรกิจระหว่างประเทศ
794 48171861 นางสาว จันทรา ผ่องใส 17: คณะบริหารศาสตร์ 1709148 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
795 48171850 นางสาว อุไรวรรณ กมลเลิศ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1709148 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
796 48171841 นางสาว อรุณ ทวีจิตร 17: คณะบริหารศาสตร์ 1709148 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
797 48171834 นางสาว สุภาวัลย์ จำปาจันทร์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1709148 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
798 48171829 นางสาว สุภาพ เศษเจริญ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1709148 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
799 48171816 นางสาว สุพัตรา พูโท 17: คณะบริหารศาสตร์ 1709148 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
800 48172004 นางสาว อารีรัตน์ โสติภัคดี 17: คณะบริหารศาสตร์ 1709148 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
801 48171896 นางสาว จุฑาริณี ศรีสมุทร 17: คณะบริหารศาสตร์ 1709148 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
802 48171700 นางสาว รัชนี พันธ์แสน 17: คณะบริหารศาสตร์ 1709148 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
803 48171993 นาย อรรคพล บุตรกวี 17: คณะบริหารศาสตร์ 1709148 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
804 48171986 นาย ศุภกิตติ์ ถาวร 17: คณะบริหารศาสตร์ 1709148 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
805 48171889 นางสาว จีรนันท์ อันดี 17: คณะบริหารศาสตร์ 1709148 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
806 48171755 นางสาว วิภาวรรณ ดอนน้อยหน่า 17: คณะบริหารศาสตร์ 1709148 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
807 48171681 นาย พัฒนพงษ์ บุสภาค 17: คณะบริหารศาสตร์ 1709148 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
808 48171597 นางสาว เนตรนภา ยาท้าว 17: คณะบริหารศาสตร์ 1709148 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
809 48171607 นางสาว ขวัญกมล วภักดิ์เพรช 17: คณะบริหารศาสตร์ 1709148 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
810 48171618 นางสาว ช่อแก้ว พิทักษ์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1709148 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
811 48171621 นางสาว ทักษพร นิลทรา 17: คณะบริหารศาสตร์ 1709148 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
812 48171636 นางสาว นภา ทองกลม 17: คณะบริหารศาสตร์ 1709148 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
813 48171931 นาย นนทวัฒน์ โสภาพล 17: คณะบริหารศาสตร์ 1709148 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
814 48171746 นางสาว วิไล อัมพรศรี 17: คณะบริหารศาสตร์ 1709148 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
815 48171948 นาย มงคล ไชยรัตน์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1709148 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
816 48171766 นางสาว วุฒิชัย ลอยเลื่อน 17: คณะบริหารศาสตร์ 1709148 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
817 48171779 นาย ศุประชัย ใจใส 17: คณะบริหารศาสตร์ 1709148 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
818 48171784 นาย สมพร บุญราศรี 17: คณะบริหารศาสตร์ 1709148 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
819 48171791 นางสาว สุนีย์ นิลแก้ว 17: คณะบริหารศาสตร์ 1709148 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
820 48171805 นางสาว สุพัตรา ลาภสาร 17: คณะบริหารศาสตร์ 1709148 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
821 48171902 นาย ดิว ศรีลาชัย 17: คณะบริหารศาสตร์ 1709148 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
822 48171739 นางสาว วาสนา บุญพา 17: คณะบริหารศาสตร์ 1709148 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
823 48171724 นางสาว วรางคณา สายธนู 17: คณะบริหารศาสตร์ 1709148 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
824 48171643 นางสาว นวลจันทร์ กำพุธ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1709148 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
825 48171652 นางสาว ปิยะนุช วงคำจันทร์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1709148 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
826 48171663 นางสาว ปิยะรัตน์ ตรีเพชร 17: คณะบริหารศาสตร์ 1709148 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
827 48171676 นางสาว ผุสดี ส่งเสริม 17: คณะบริหารศาสตร์ 1709148 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
828 48171874 นางสาว จินตนา อาจทวีกุล 17: คณะบริหารศาสตร์ 1709148 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
829 48171698 นางสาว พันธิวา โอนทองหลาง 17: คณะบริหารศาสตร์ 1709148 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
830 48171926 นางสาว นกแก้ว ตั้งสุจิตร 17: คณะบริหารศาสตร์ 1709148 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
831 48171711 นางสาว รุ่งเรือง ศรีพรหมมา 17: คณะบริหารศาสตร์ 1709148 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
832 48171913 นาย ธนาวุฒิ คุลิลัง 17: คณะบริหารศาสตร์ 1709148 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
833 48173405 นางสาว ศิริวัฒน์ สุมังคะ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1709148 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
834 48173399 นางสาว หทัยชนก ควินรัมย์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1709148 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
835 48173382 นางสาว ลดาวัลย์ ทองเนตร์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1709148 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
836 48171971 นาย ศราวุฒิ ชมภูพื้น 17: คณะบริหารศาสตร์ 1709148 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
837 48171968 นางสาว วัสดา โกศล 17: คณะบริหารศาสตร์ 1709148 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
838 48171957 นางสาว รัตนา พรประพันธ์ 17: คณะบริหารศาสตร์ 1709148 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
839 48200033 นาย เอกชัย มุขดา 20: คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 2000147 : การออกแบบผลิตภัณฑ์
840 48200028 นาย เปรม เสนางค์ประเสริฐ์ 20: คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 2000147 : การออกแบบผลิตภัณฑ์
841 48200040 นาย กนกชาย แสวงผล 20: คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 2000147 : การออกแบบผลิตภัณฑ์
842 48200088 นาย วรุตม์ สารสมัคร 20: คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 2000147 : การออกแบบผลิตภัณฑ์
843 48200105 นาย วีระศักด์ หม้อแก้ว 20: คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 2000147 : การออกแบบผลิตภัณฑ์
844 48200129 นางสาว ศิรินภา มณีพงษ์ 20: คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 2000147 : การออกแบบผลิตภัณฑ์
845 48200141 นาย สมัชชา แก้วมณี 20: คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 2000147 : การออกแบบผลิตภัณฑ์
846 48200150 นางสาว สุจิตรา ญานาพันธ์ 20: คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 2000147 : การออกแบบผลิตภัณฑ์
847 48200134 นาย สถาพร ©ายาวรรณ 20: คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 2000147 : การออกแบบผลิตภัณฑ์
848 48200116 นางสาว ศศิวิมล ล่วงรัตน์ 20: คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 2000147 : การออกแบบผลิตภัณฑ์
849 48200095 นางสาว วิลาวัลย์ ชมจันทร์ 20: คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 2000147 : การออกแบบผลิตภัณฑ์
850 48200073 นาย นันทพร ทาสระคู 20: คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 2000147 : การออกแบบผลิตภัณฑ์
851 48200060 นาย จิรายุ บึงจันทร์ 20: คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 2000147 : การออกแบบผลิตภัณฑ์
852 48200059 นาย กษิดิ์เดช กุลเกษ 20: คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 2000147 : การออกแบบผลิตภัณฑ์
853 48200015 นางสาว เจษ®าพร แหนไธสง 20: คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 2000147 : การออกแบบผลิตภัณฑ์
854 48210175 นางสาว ปะลารี ประดิษฐ์พงษ์ 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
855 48211181 นาย อภิวัฒน์ มีทรัพย์ 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
856 48211163 นาย อนุพงษ์ จูมเกตุ 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
857 48211255 นางสาว สุชารัตน์ วงศ์ศรี 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
858 48211246 นาย ณัฐพงศ์ ปุระมงคล 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
859 48211239 นางสาว หทัยชนก ประกอบเสียง 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
860 48211224 นางสาว พิริยา สุทโธ 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
861 48211211 นาย ณัฐพงษ์ รักวิจิตร์ 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
862 48210254 นาย สุรเชษฐ์ ดอนสมหมาย 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
863 48211198 นางสาว อมรพรรณ เมชบุตร 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
864 48210029 นาย เกียรติภูมิ จำลองชาติ 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
865 48211152 นาย อภิเดช กุลบุตร 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
866 48211118 นางสาว สุมาลี บุตโรบล 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
867 48210209 นางสาว มธุกร สุยะลา 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
868 48210210 นาย วรศาสตร์ กระจ่างจิตร 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
869 48210223 นางสาว วลัยพร ธนาราย 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
870 48210238 นาย วัชรพล ชัยรัตน์ 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
871 48210245 นางสาว สุกัญญา ชาติมนตรี 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
872 48211200 นางสาว วิจิตรา บัวจันทร์ 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
873 48210050 นาย กฤษณ์ เฟื่องงาม 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
874 48211426 นางสาว วรรณา วงศ์อรุณ 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
875 48211329 นาย วรวิทย์ แก้วเชื้อ 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
876 48211316 นางสาว วรากร บุญดก 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
877 48211305 นาย ศรัณยู จันทร์แจ้ง 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
878 48211291 นางสาว กฤตยากร สุพรม 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
879 48211284 นางสาว ธัชชนก ศิริพร 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
880 48211279 นางสาว อัจ©รา พายุบุตร 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
881 48211143 นาย สุริยะพงษ์ น้อยโนนงิ้ว 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
882 48210034 นางสาว เดือนเพ็ญ พลายวงษ์ 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
883 48211121 นางสาว ศุทธินี สุวรรณมาโจ 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
884 48210089 นาย กิตติคุณ สายคำ 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
885 48210074 นางสาว กาญจนา เค้าแคน 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
886 48210061 นาย กฤษณพงศ์ ทองพุ่ม 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
887 48210041 นางสาว เพ็ญนภา เรืองสุขสุด 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
888 48210096 นาย จตุชัย ทองผุย 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
889 48210197 นาย ภัทรพงศ์ มงคลนำ 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
890 48211136 นางสาว อัจ©รา ©ะอ้อน 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
891 48211266 นาย นิติรัฐ สุกรินทร์ 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
892 48210359 นางสาว มนัสวี แสนรักษ์ 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
893 48210106 นางสาว จันทิมา แตงเที่ยง 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
894 48210180 นางสาว ผกาวดี คนขยัน 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
895 48210162 นางสาว นิพาพร พิลารักษ์ 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
896 48210151 นาย นรากร การินทร์ 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
897 48210142 นาย ธนศักดิ์ สุขประเสริฐ 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
898 48210135 นาย ณัฐวุฒิ ทศพร 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
899 48210120 นาย จิรพงศ์ บุญยัง 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
900 48210117 นางสาว จารุวรรณ เอี่ยมสะอาด 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
901 48211176 นางสาว สุดารัตน์ แสงใส 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
902 48210360 นางสาว รุ่งฤทัย รักษาสี 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
903 48210265 นาย อรรพล ศรีคำ 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
904 48210340 นางสาว พิจิตร หอวาทกลาง 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
905 48210333 นางสาว ปรารถนา น้อยวิเศษ 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
906 48210016 นางสาว เกวลิน ภูศรีดาว 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
907 48210278 นางสาว อรอำไพ คำพิพาก 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
908 48210283 นาย อัครวุฒิ พราวศรี 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
909 48210290 นาย เชาวลิต วงศ์จำนงค์ 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
910 48210304 นาย กำธน มีเดชประดับ 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
911 48210315 นางสาว ธนบรรณ สกุลอรุณเพชร 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
912 48210328 นางสาว ประพิมพักตร์ แซ่จึง 21: คณะนิติศาสตร์ 2100147 : นิติศาสตร์
913 48210430 นาย ทวีรักษ์ หวังสุข 21: คณะนิติศาสตร์ 2110148 : รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
914 48210667 นางสาว อมรรัตน์ สกุลไทย 21: คณะนิติศาสตร์ 2110148 : รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
915 48210647 นางสาว สุรางคณา จ้อยนาแสง 21: คณะนิติศาสตร์ 2110148 : รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
916 48210630 นาย วุฒิชัย ประมนต์ 21: คณะนิติศาสตร์ 2110148 : รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
917 48210625 นาย วีระโชติ คำไธสง 21: คณะนิติศาสตร์ 2110148 : รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
918 48210373 นาย แสงสุรีย์ พวงบุรี 21: คณะนิติศาสตร์ 2110148 : รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
919 48210388 นางสาว กัลยาณี ยังมีสุข 21: คณะนิติศาสตร์ 2110148 : รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
920 48210395 นางสาว จารุวรรณ พรมชาติ 21: คณะนิติศาสตร์ 2110148 : รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
921 48210401 นางสาว จีรวรรณ มลามาตย์ 21: คณะนิติศาสตร์ 2110148 : รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
922 48210425 นางสาว ช่อธรรม นิลสุวรรณ 21: คณะนิติศาสตร์ 2110148 : รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
923 48210670 นาย อุทิศ บุญเพ็ชร 21: คณะนิติศาสตร์ 2110148 : รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
924 48210591 นาย ปัญญา หล่าแสนเมือง 21: คณะนิติศาสตร์ 2110148 : รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
925 48210601 นางสาว ปุณยาพร อรรคบุตร 21: คณะนิติศาสตร์ 2110148 : รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
926 48210612 นางสาว ลัดดา ชมศรี©ัน 21: คณะนิติศาสตร์ 2110148 : รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
927 48211431 นางสาว สญารัตน์ ทองประสาท 21: คณะนิติศาสตร์ 2110148 : รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
928 48210412 นาย ธวัชชัย คำเพ็ชร 21: คณะนิติศาสตร์ 2110148 : รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
929 48210492 นาย สฤษดิ์ ปิ่นคำ 21: คณะนิติศาสตร์ 2110148 : รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
930 48210539 นาย กฤติยา ปริกรณ์ 21: คณะนิติศาสตร์ 2110148 : รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
931 48210546 นางสาว ขนิษฐา หงษ์สุวรรณ 21: คณะนิติศาสตร์ 2110148 : รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
932 48210555 นางสาว ชนก©ัตร ประทุมทิพย์ 21: คณะนิติศาสตร์ 2110148 : รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
933 48210447 นาย ธนะวุฒิ บุญโยธา 21: คณะนิติศาสตร์ 2110148 : รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
934 48210456 นาย ธวัชชัย เกษียร 21: คณะนิติศาสตร์ 2110148 : รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
935 48210467 นางสาว ธัญญารัตน์ เจือทอง 21: คณะนิติศาสตร์ 2110148 : รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
936 48210656 นาย อภิวัฒน์ ใสเนตร 21: คณะนิติศาสตร์ 2110148 : รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
937 48210485 นางสาว สมใจ สระอินทร์ 21: คณะนิติศาสตร์ 2110148 : รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
938 48210500 นางสาว สุภาวิณี ศรีมนตรี 21: คณะนิติศาสตร์ 2110148 : รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
939 48210511 นางสาว อัจ©รียา ทองมี 21: คณะนิติศาสตร์ 2110148 : รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
940 48210524 นาย เ©ลิมวุฒิ กิ่งแก้ว 21: คณะนิติศาสตร์ 2110148 : รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
941 48210566 นาย ณั®ฐ์ สมบุตร 21: คณะนิติศาสตร์ 2110148 : รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
942 48210579 นาย บัญชา ไชยเกิด 21: คณะนิติศาสตร์ 2110148 : รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
943 48210584 นาย ปรีชา ทิพเนตร 21: คณะนิติศาสตร์ 2110148 : รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
944 48210470 นางสาว รุ่งนภา เจริญพันธ์ 21: คณะนิติศาสตร์ 2110148 : รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
945 48211075 นาย อภิชาติ บุตรวร 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
946 48210759 นางสาว กัลยา เถาะพูน 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
947 48211107 นาย อิสระ คำนนท์ 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
948 48210951 นางสาว วรุณยุพา อบมาลี 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
949 48210962 นาย วัชราวลี บุญเทียน 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
950 48210975 นาย วัฒนา ตุ้มทอง 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
951 48210997 นาย วีระยุทธ ภูมิฐาน 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
952 48211017 นาย ศุภณัฐ บุตรเวส 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
953 48211035 นาย สิริชัย บุญเอื้อ 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
954 48211097 นางสาว อารยา โคตะลา 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
955 48210980 นาย วิทยา พันโสรี 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
956 48211051 นางสาว หทัยชนก หลวงเทพ 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
957 48211062 นาย อนันต์วิทย์ แสงเนตร 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
958 48211080 นาย อาทิตย์ นิลพาย 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
959 48211042 นางสาว สิริมล สายแวว 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
960 48211020 นาย สมชาติ วงศ์ษา 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
961 48211006 นางสาว ศิรินภา สาธร 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
962 48211448 นางสาว นววรรณ อ่อนอุระ 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
963 48210878 นาย พงษ์ศักดิ์ วารี 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
964 48210733 นาย วีรชัย การะเมฆ 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
965 48210809 นาย ©ัตร ©วีวงศ์ 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
966 48210810 นาย ชวลิต บุษบา 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
967 48210823 นาย ณัฐพงษ์ ศรีแก้ว 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
968 48210838 นางสาว ทัศนีย์ อ่อนนวล 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
969 48210845 นางสาว นริศรา ออมสิน 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
970 48210788 นาย จักรีพร ศรีเสมอ 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
971 48210865 นางสาว ผุสดี เถาว์คำ 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
972 48210773 นาย จักริน เครือแก้ว 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
973 48210883 นาย ฟ้าประทาน เติมขุนทด 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
974 48210890 นาย ภูวนันทร์ แก่นจันทร์ 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
975 48210906 นางสาว มะลิวัลย์ ภักดีเขียว 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
976 48210917 นางสาว ยุพิน บุญมี 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
977 48210920 นางสาว ละอองดาว โอชารส 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
978 48210935 นางสาว วรรณิษา พะสุรัมย์ 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
979 48210942 นางสาว วริษา สังคมศิลป์ 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
980 48210854 นางสาว บัวเพลิน ประสมสุข 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
981 48211413 นางสาว สุพรพรรณ คำศรีสุข 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
982 48211334 นางสาว กัญจนพร กลางคำ 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
983 48211341 นาย เอกราช สิงหาราโท 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
984 48211350 นางสาว พิสมัย จูมครอง 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
985 48211361 นางสาว นิตยา ชินนะแสง 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
986 48211374 นางสาว จินตนา โชติไทย 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
987 48211389 นางสาว ศิรินภา ทองพูน 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
988 48210795 นาย จิตกร ชิณวงษ์ 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
989 48211402 นาย สุคล อร่ามเรือง 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
990 48211457 นางสาว พจนีย์ ผาสุกชีวิน 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
991 48210685 นาย โฆษิต มาลีบุตร 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
992 48210692 นางสาว กรุณา ประสมศรี 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
993 48210704 นางสาว คณิตตา แซ่จิว 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
994 48210715 นางสาว นลินรัตน์ นาคำ 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
995 48210728 นางสาว พุทธิมา จันทริย์วงษ์ 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
996 48210740 นาย กฤติยา จันทรใด 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
997 48210760 นาย กิตติ อินทรีย์ 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)
998 48211396 นางสาว ศรัณย์ วิระรังษิยากรณ์ 21: คณะนิติศาสตร์ 2120148 : รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์)