เมนูหลัก

 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.ประกาศ ขยายเวลาชำระเงินค่าลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าปรับ(ด่วนที่สุด)
 ขยายช่วงเวลาชำระเงินค่าลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าปรับ พร้อมชำระได้ที่ธนาคาร ไปรษณีย์ และกองคลังได้ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2559 ถึง 2 กันยายน 2559
 ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   19 สิงหาคม 2559
2.การตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน 1/2559(ด่วนที่สุด)
 ให้ นศ.ที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียน เพิ่มรายวิชา เปลี่ยนกลุ่มการเรียน ที่งานทะเบียนฯ ระหว่างวันที่ 8-11 ส.ค.59 ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน(รายวิชา กลุ่มการเรียน) ผ่านทาง www.reg.ubu.ac.th หากมีปัญหากรุณาติดต่องานทะเบียนฯ ภายในวันที่ 19 ส.ค.59 หากพ้นกำหนดจะถือว่าข้อมูลถูกต้อง *กรณีใบคำร้องมีปัญหาจะถือว่าไม่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน
 ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ โทร 045-353118   วันที่ประกาศ   16 สิงหาคม 2559
3.การผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (คลิกที่นี่)(ด่วนที่สุด)
 นักศึกษาที่ประสงค์จะผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่ปฏิทินกำหนดและแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน (สามารถโหลดประกาศและแบบฟอร์มใบคำร้องได้ที่หัวข้อ) *ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา หากหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน
 ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ โทร 045-353118   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2559
4.ซื้อหนังสือวิชา FEI(ด่วนที่สุด)
 นักศึกษาสามารถซื้อหนังสือวิชา FEI ได้ที่ร้านถ่ายเอกสาร ตึก ILC คณะศิลปศาสตร์ ราคาเล่มละ 320 บาท ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 ประกาศโดย   NUANLAONG   วันที่ประกาศ   8 สิงหาคม 2559
5.ประกาศกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาและข้อมูลผู้ปกครอง(ด่วนที่สุด)
  เนื่องจากงานทะเบียนฯจำเป็นต้องเก็บข้อมูลประวัตินักศึกษาและข้อมูลผู้ปกครอง เพื่อจะนำส่งข้อมูลส่ง สกอ.จึงขอความร่วมมือนักศึกษาให้ตรวจสอบและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เมื่อ Login เข้าระบบ REG ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป * ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ * เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการกรอกข้อมูลนักศึกษา ควรจัดเตรียมข้อมูล (ตามเอกสารแนบ) และสำหรับการแก้ไขชื่อ-สกุล หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขในระบบได้ ให้นักศึกษากรอกคำร้องขอแก้ไขฐานข้อมูลประวัตินักศึกษา พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วยื่นคำร้องที่งานทะเบียนฯ
 ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   5 สิงหาคม 2559
6.การพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา1/2559(ด่วนที่สุด)
 นักศึกษาทุกระดับสามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินธรรมเนียมการศึกษาและชำระเงินโดยไม่เสียค่าปรับผ่านธนาคาร/ไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
 ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   1 สิงหาคม 2559
7.การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี(ปี1) ภาคเรียนที่ 1 /2559(ด่วนที่สุด)
 นักศึกษาจะชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะในส่วนที่เหลือเมื่อหักจากค่ายืนยันสิทธิ์แล้ว เช่น ยอดในระบบ REG มีค้างชำระ 15500 บาท นักศึกษาได้จ่ายค่ายืนยันสิทธิ์ไปแล้ว 7500 บาทดังนั้นยอดที่นักศึกษาจะต้องจ่ายจริงคือ 8500 บาท ขณะนี้งานทะเบียนกำลังดำเนินการถ่ายโอนข้อมูลเพื่อหักค่ายืนยันสิทธิ์ออกจากระบบ (ยอดที่ปรากฏจึงยังไม่ใช่ยอดเหลือที่ชำระจริง) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ 8 ส.ค.59 และเปิดระบบให้พิมพ์ใบแจ้งยอดได้ จึงขอให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งในวันดังกล่าว สำหรับการจ่ายเงินนั้นกำหนดหมดเขตวันที่ 21 ส.ค.59
 ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   30 กรกฎาคม 2559
8.ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559(ด่วนที่สุด)
 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   28 กรกฎาคม 2559
9.นักศึกษาที่ช่วยงานกีฬากันเกราเกมส์ ฝ่ายพิธีการมอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึก(ด่วนที่สุด)
  สามารถติดต่อขอรับเกียรติบัตรและเสื้อยืดกันเกรา ได้ที่งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบฯ ได้ที่พี่ปณิตา สุรเสน(พี่ดาว) ตั้งแต่วันที่ 21ก.ค.59 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 59 ตามวันและเวลาราชการ
 ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 กรกฎาคม 2559
10.การจัดจำหน่ายชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(ด่วนที่สุด)
 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 มิถุนายน 2559
11.ประกาศคณะศิลปศาสตร์(ด่วนที่สุด)
 ระวัง! สื่อชวนเชื่อสถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษ หรืออ้างว่าสอนโดย “อาจารย์ ม.อุบลฯ” ใช้คำว่า “UBU” เป็นต้น คณะศิลปศาสตร์ ขอชี้แจงว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่ใช่อาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอให้นักศึกษาอย่าหลงเชื่อสื่อและคำชวนเชื่อ ดังกล่าว!!
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2559
12.ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
 เพื่อให้การดำเนินการด้านการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงกำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2559
13.เปิดบริการจำหน่ายชุดเครื่องแบบ-เครื่องหมายนักศึกษา ม.อุบลฯ( ที่ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ)(ด่วนที่สุด)
 ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ ณ บริเวณโรงอาหารกลาง 2 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 045-353062
 ประกาศโดย   ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินฯ   วันที่ประกาศ   26 พฤษภาคม 2559
14.นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน2/58 ให้ยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพ ภายในวันที่ 25 มี.ค.59(ด่วนที่สุด)
 นศ.ที่มีความประสงค์พักการเรียนเนื่องจากเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยและยังมีรายวิชาลงทะเบียนเรียนในเทอมถัดไปให้ทำเรื่องลาพักฯ/นศ.ที่เรียนครบโครงสร้างหลักสูตร แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาและไม่มีรายวิชาลงทะเบียนเรียนในเทอมถัดไปให้ทำเรื่องรักษาสถานภาพภายใน25 มี.ค59
 ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ 045-353118   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2559
15.ประกาศปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
 ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
 ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2558
16.แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอกที่เข้าศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ขอรับรหัส Wifi ได้แล้ว(ด่วนที่สุด)
 คลิ๊กที่หัวข้อเรื่องเพื่อเข้าสู่ระบบออกรหัส Wifi เพื่อใช้อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   13 กุมภาพันธ์ 2558
17.แจ้งนักศึกษาระดับ ป.โท-เอก สามารถตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ(ด่วนที่สุด)
 คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อเข้าสู่ระบบตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษา
 ประกาศโดย   สนง.บริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2558
18.ประกาศซื้อหนังสือเรียนวิชา Acodemic English(ด่วนมาก)
 นักศึกษาสามารถซื้อหนังสือเรียนวิชา Acodemic English ได้ที่ร้านถ่ายเอกสารคุณอ้อย ตึก ILC ตึกเก่าคณะศิลปะศาสตร์ ราคาเล่มละ 280 บาท *ทุกคนต้องมีหนังสือเรียนในวันเปิดเรียนวันแรก*
 ประกาศโดย   คณะศิลปศาสตร์   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2559
19.การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2559
 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2559
 ประกาศโดย   งานวินัยและสวัสดภาพนักศึกษา   วันที่ประกาศ   21 กรกฎาคม 2559
เวลา   สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels