ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : คณะศิลปศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 โปรแกรมวิชา : 
 สาขาวิชา : ประวัติศาสตร์

ใช้เมาส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

แสดงทั้งหมด
 0 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    130 หน่วยกิต
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    31 หน่วยกิต
 1.1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1104113 Mathematics and Computers in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1101141 Science in Everyday Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-0)
1502100 Age-appropriated Health Care
 การดูแลสุขภาพตามวัย
3 (3-0-6)
1103128 The Management of Daily Electric Appliances
 การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-3)
1101146 Biodiversity and Climate Change
 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3 (3-0-6)
1101148 Life and Microorganisms
 ชีวิตกับจุลินทรีย์
3 (3-0-6)
1102108 Material Science in Everyday Life
 วัสดุศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-2)
1103129 Digital Photography
 การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล
3 (3-0-6)
1102109 Physical Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์กายภาพในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1103126 Introduction to Astronomy
 ดาราศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-3)
1101143 Environment Management
 การจัดการสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
1503100 Drugs in Daily Life
 ยาในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1503102 Herbs for Health and Beauty
 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม
3 (3-0-6)
1104161 Office Software Usage
 การใช้ซอฟท์แวร์ชุดสำนักงาน
2 (1-2-2)
1101144 Microbiology and life
 จุลินทรีย์กับชีวิต
2 (2-0-2)
1101142 Plant World
 โลกของพืช
2 (2-0-2)
1104162 Basic Web Development
 การสร้างเวบขั้นพื้นฐาน
2 (1-2-2)
1104160 General Computer
 คอมพิวเตอร์ทั่วไป
2 (2-0-2)
1103130 Earth Science
 โลกวิทยา
3 (3-0-6)
1200108 Food for Life
 อาหารเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
1101147 Environment and Life
 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
1101140 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-2)
 1.2 ภาษา    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1411101 Thai Language and Communication
 ภาษาไทยกับการสื่อสาร
3 (3-0-6)
1421102 Foundation English I
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
1421206 English for Humanities and Social Sciences
 ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
1421103 Foundation English II
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2
3 (3-0-6)
 1.3 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    15 หน่วยกิต
 1.3.1 - กลุ่มมนุษยศาสตร์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1432100 Man and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
3 (3-0-6)
1435100 Music and Life
 ดนตรีกับชีวิต
3 (3-0-6)
1431102 Philosophy in Life and Society
 ปรัชญากับชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
1431101 Man and Aesthetics
 มนุษย์กับสุนทรียภาพ
3 (3-0-6)
1431100 Human Wisdom and Behavior
 ภูมิปัญญาและพฤติกรรมมนุษย์
3 (3-0-6)
1438100 Arts for Emotional Refinement
 ศิลปะเพื่อการพัฒนาอารมณ์
3 (3-0-6)
1432101 Thai Culture : Past and Present
 วัฒนธรรมไทยในอดีตและปัจจุบัน
3 (3-0-6)
1432110 Man and Reasoning
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
3 (3-0-6)
1432101 Thai Culture
 วัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
 1.3.2 - กลุ่มสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1445100 Dynamics of Thai Society
 พลวัตสังคมไทย
3 (3-0-6)
1442100 Contemporary Culture
 วัฒนธรรมร่วมสมัย
3 (3-0-6)
1700120 General Economics
 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-0)
1447200 Man and Communication
 มนุษย์กับการสื่อสาร
3 (3-0-6)
1441101 Man and Culture
 มนุษย์กับวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
1443200 Law and Society
 กฎหมายกับสังคม
3 (3-0-6)
1441100 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
1700100 Modern Business Management
 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่
3 (3-0-6)
1446101 Arts of Living
 ศิลปะการดำเนินชีวิต
3 (3-0-6)
1703110 Finance Skills in Daily Life
 ทักษะการใช้เงินในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1708200 Buddhist Economics and sufficiency Economy
 พุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
 1.4 พลศึกษา    1 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1439101 Physical Education Activity II
 กิจกรรมพลศึกษา 2
1 (0-2-1)
1439100 Physical Education Activity I
 กิจกรรมพลศึกษา 1
1 (0-2-1)
1439101 Physical Education Activity II
 กิจกรรมพลศึกษา 2
1 (0-2-1)
1439100 Physical Education Activity I
 กิจกรรมพลศึกษา 1
1 (0-2-1)
1439101 Sports for Health
 กีฬาเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
1439100 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    93 หน่วยกิต
 2.1 เอกบังคับ    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1432390 History of Ideas
 ประวัติศาสตร์ความคิด
3 (3-0-6)
1432212 Philosophy of History
 ปรัชญาประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
1432211 Writing and Researching in History
 การเขียนและการวิจัยทางประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
1432220 Readings in Thai History
 การอ่านในประวัติศาสตร์ไทย
3 (3-0-6)
1432221 Readings in the history of Isan
 การอ่านในประวัติศาสตร์อีสาน
3 (2-2-5)
1432491 Independent Study
 การศึกษาอิสระ
3 (3-0-6)
1432490 Topics in History
 ประเด็นศึกษาในประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
 2.2 เอกบังคับเลือก    15 หน่วยกิต
 2.2.1 เอกเลือกบังคับ    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1411242 Northeastern Thai Literature
 วรรณกรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 (3-0-6)
 2.2.2 เอกเลือกภาษา    12 หน่วยกิต
 2.2.2.1 - ภาษาเวียดนาม
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1413201 Vietnamese III
 ภาษาเวียดนาม 3
3 (2-2-5)
1413202 Vietnamese IV
 ภาษาเวียดนาม 4
3 (2-2-5)
1413102 Vietnamese II
 ภาษาเวียดนาม2
3 (2-2-5)
1413101 Vietnamese I
 ภาษาเวียดนาม 1
3 (2-2-5)
 2.2.2.2 - ภาษาเขมร
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1414101 Khmer I
 ภาษาเขมร 1
3 (2-2-5)
1414202 Khmer IV
 ภาษาเขมร 4
3 (2-2-5)
1414201 Khmer III
 ภาษาเขมร 3
3 (2-2-5)
1414102 Khmer II
 ภาษาเขมร 2
3 (2-2-5)
 2.2.2.3 - ภาษาจีน
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1415101 Chinese I
 ภาษาจีน 1
3 (2-2-5)
1415102 Chinese II
 ภาษาจีน 2
3 (2-2-5)
1415201 Chinese III
 ภาษาจีน 3
3 (2-2-5)
1415202 Chinese IV
 ภาษาจีน 4
3 (2-2-5)
 2.2.2.4 - ภาษาญี่ปุ่น
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1416102 Japanese II
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (2-2-5)
1416202 Japanese IV
 ภาษาญี่ปุ่น 4
3 (2-2-5)
1416201 Japanese III
 ภาษาญี่ปุ่น 3
3 (2-2-5)
1416101 Japaness I
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (2-2-5)
 2.2.2.5 - ภาษาฝรั่งเศส
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1424101 French I
 ภาษาฝรั่งเศส 1
3 (2-2-5)
1424102 French II
 ภาษาฝรั่งเศส 2
3 (2-2-5)
1424201 French III
 ภาษาฝรั่งเศส 3
3 (2-2-5)
1424202 French IV
 ภาษาฝรั่งเศส 4
3 (2-2-5)
 2.3 เอกเลือก    42 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1432393 Imperialism and Globalization
 จักรวรรดินิยมกับโลกาภิวัฒน์
3 (3-0-6)
1432224 History of Thonburi and Ratthanakosin before 1892
 ประวัติศาสตร์ธนบุรีและรัตนโกสินทร์ ก่อน พ.ศ.2435
3 (3-0-6)
1432225 History of Ratthanakosin since 1892 to the Present
 ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ตั้งแต่ พ.ศ.2435 ถึงปัจจุบัน
3 (3-0-6)
1432236 History of Korea
 ประวัติศาสตร์เกาหลี
3 (3-0-6)
1432320 Thai Diplomatic History
 ประวัติศาสตร์การฑูตไทย
3 (3-0-6)
1432324 History of Ubon Ratchathani
 ประวัติศาสตร์อุบลราชธานี
3 (3-0-6)
1432332 History of South Asia since the building of the nations to the present
 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้สมัยตั้งประเทศจนถึงปัจจุบัน
3 (3-0-6)
1432334 History of Southeast Asia since the seventeenth century
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 17
3 (3-0-6)
1432234 History of Laos
 ประวัติศาสตร์ลาว
3 (3-0-6)
1432242 European History from the 16th to the 18th Centuries
 ประวัติศาสตร์ยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ 16 - 18
3 (3-0-6)
1432335 Ancient Kingdoms in Southeast Asia
 อาณาจักรโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
1432337 History of China since the Qing dynasty
 ประวัติศาสตร์จีนตั้งแต่ราชวงศ์ชิง
3 (3-0-6)
1434241 History of Art in Eastern Asia
 ประวัติศาสตร์ศิลปะเอเชียตะวันออก
3 (3-0-6)
1434243 History of Art in Southeast Asia
 ประวัติศาสตร์ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
1432223 History of Ayutthaya
 ประวัติศาสตร์อยุธยา
3 (3-0-6)
1432233 History of Cambodia
 ประวัติศาสตร์กัมพูชา
3 (3-0-6)
1432330 History of South Asia before the coming of the West
 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ก่อนการเข้ามาของตะวันตก
3 (3-0-6)
1432222 History of Sukhothai
 ประวัติศาสตร์สุโขทัย
3 (3-0-6)
1432238 Middle East Civilization
 อารยธรรมตะวันออกกลาง
3 (3-0-6)
1432323 History of Lanna
 ประวัติศาสตร์ล้านนา
3 (3-0-6)
1432336 History of China prior to the Qing dynasty
 ประวัติศาสตร์จีนก่อนราชวงศ์ชิง
3 (3-0-6)
1432339 History of Japan since the Meiji Era
 ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยเมจิ
3 (3-0-6)
1432394 Textile and Garment History
 ประวัติศาสตร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
3 (3-0-6)
1432396 History and Screen
 ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์
3 (3-0-6)
1434242 History of Art in Western
 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก
3 (3-0-6)
1432392 World Affairs since World War II
 เหตุการณ์โลกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
3 (3-0-6)
1432231 History of South Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้
3 (3-0-6)
1432241 History of Middle Ages in Europe
 ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยกลาง
3 (3-0-6)
1432243 European History from the 19th to the 20th Centuries
 ประวัติศาสตร์ยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ 19 - 20
3 (3-0-6)
1432250 History of the United States
 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา
3 (3-0-6)
1432333 History of Southeast Asia prior to the seventeenth century
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนศตวรรษที่ 17
3 (3-0-6)
1432432 Modernization in East Asia
 การปรับตัวสู่ความทันสมัยในเอเชียตะวันออก
3 (3-0-6)
1432226 History of Isan since the administrative reform of the Rama V
 ประวัติศาสตร์อีสานตั้งแต่การปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5
3 (3-0-6)
1432310 Reading of Ancient Document
 การอ่านเอกสารโบราณ
3 (3-0-6)
1432321 Intellectual History of Thailand
 ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย
3 (3-0-6)
1432325 Isan in the Indochin War Era
 อีสานในยุคสงครามอินโดจีน
3 (3-0-6)
1432331 History of South Asia since the coming of the West to the Independence
 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ตั้งแต่การเข้ามาของชาวตะวันตกจนถึงยุคเอกราช
3 (3-0-6)
1432338 History of Japan prior to the Meiji Era
 ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นก่อนสมัยเมจิ
3 (3-0-6)
1432395 Food and Drink History
 ประวัติศาสตร์อาหารและเครื่องดื่ม
3 (3-0-6)
1434240 History of Art in Thailand
 ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย
3 (3-0-6)
1434244 History of Art in South Asia
 ประวัติศาสตร์ศิลปะเอเชียใต้
3 (3-0-6)
1432232 History of East Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
3 (3-0-6)
1432230 History of Southeast Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
1432240 Greek and Roman History
 ประวัติศาสตร์กรีกและโรมัน
3 (3-0-6)
1432322 Legal History of Thailand
 ประวัติศาสตร์กฏหมายไทย
3 (3-0-6)
1432350 The United States and World Politics
 สหรัฐอเมริกากับการเมืองระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
1432430 History of Trade in Asia
 ประวัติศาสตร์การค้าในเอเชีย
3 (3-0-6)
1432431 History of Chinese Thoughts
 ประวัติศาสตร์ความคิดจีน
3 (3-0-6)
1432240 European History from the Eighteenth Century to Present
 ประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 ถึงปัจจุบัน
3 (3-0-6)
1432370 History of Science
 ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
1432391 History of International Organizations
 ประวัติศาสตร์องค์การระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
 2.4 วิชาโท 15 หน่วยกิต    15 หน่วยกิต
 4 เลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2016   Contact Staff : Visionnet